حراج استانداردهای آموزشی و استاندارد های بین الملل نمایش بزرگتر

استانداردهای آموزشی و استاندارد های بین الملل

فایل ورد

80 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل اول : مقدمه

مقدمه................................................................................................................................................................... 2

بيان مسئله.......................................................................................................................................................... 3

اهميت پژوهش................................................................................................................................................. 5

اهداف پژوهش................................................................................................................................................... 7

سوالات پژوهش................................................................................................................................................. 9

روش پژوهش..................................................................................................................................................... 10

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مفاهیم:................................................................................................................................................................ 14

استاندارد TUV............................................................................................................................................... 17

اداره كل استاندارد استان تهران................................................................................................................... 18

علامت استاندارد ایران..................................................................................................................................... 19

علایم استاندارد و كاربردهای آن.................................................................................................................. 20

مفهوم استاندارد ISO..................................................................................................................................... 24

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.............................................................................................. 30

 

فصل سوم : پیشینه پژوهش

پيشينه ي تحقيق............................................................................................................................................. 36

تاريخچه مدارك پزشكي................................................................................................................................. 37

واحد كدگذاري.................................................................................................................................................. 38

بخش آمار............................................................................................................................................................ 44

پيشرفت استانداردهاي شغلي........................................................................................................................ 52

پژوهش هاي انجام شده در ايران................................................................................................................. 54

مطالعات انجام شده در جهان........................................................................................................................ 57

 

فصل چهارم : روش شناسی پژوهش

نوع پژوهش  ..................................................................................................................................................... 60

جامعه پژوهش و روش نمونه گيري و حجم نمونه  .............................................................................. 60

ابزار گردآوري داده ها...................................................................................................................................... 60

روش گردآوري داده ها  ................................................................................................................................ 60

پايايي و روايي ابزار گردآوري داده ها  ....................................................................................................... 61

روش تجزيه و تحليل....................................................................................................................................... 61

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتايج پژوهش..................................................................................................................................................... 64

پيشنهادات پژوهشگران................................................................................................................................... 68

پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي.............................................................................................................. 69

محدوديت هاي پژوهش.................................................................................................................................. 69

فهرست منابع..................................................................................................................................................... 70