حراج استفاده از تکنیک های مدیریت کیفیت در میزان تولید شرکت قند آبکوه نمایش بزرگتر

استفاده از تکنیک های مدیریت کیفیت در میزان تولید شرکت قند آبکوه

فایل ورد

65 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه ......................................................................................................................... 2

بیان مسأله ................................................................................................................... 3

ضرورت و اهمیت پژوهش .......................................................................................... 5

اهداف تحقیق ............................................................................................................. 6

اهداف کلی تحقیق ...................................................................................................... 6

اهداف مکمل تحقیق .................................................................................................... 6

پرسش اصلی تحقیق .................................................................................................... 6

فرضیات تحقیق .......................................................................................................... 6

تعاریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش.......................................................................... 7

 

فصل دوم:  مطالعات نظری پژوهش

مبانی نظری ............................................................................................................... 16

نمودار گانت – ابتدای قرن بیستم ................................................................................. 17

روش مسیر بحرانی .................................................................................................... 17

تکنیک مرور و ارزیابی برنامه ...................................................................................... 18

تعریف کیفیت............................................................................................................. 19

طبق استاندار کیفیت آمریکا........................................................................................... 20

تاریخچه کیفیت........................................................................................................... 21

دیدگاه بنیادی کیفیت.................................................................................................... 22

14 اصل مدیریت کیفیت بهره وری و موقعیت رقابتی..................................................... 22

رهبری و مدیریت استراتژیک....................................................................................... 26

رضایت مشتری........................................................................................................... 27

روش های سنجش رضایت مشتری ............................................................................. 28

مشارکت کارکنان ........................................................................................................ 32

دلایل اصلی عدم حمایت مدیران از تشکیل تیم  ............................................................ 34

هزینه های کیفیت ....................................................................................................... 39

کارخانه قند آبکوه........................................................................................................ 46

تولیدات ، محصولات و خدمات اصلی این شرکت ........................................................ 48

افتخارات.................................................................................................................... 48

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

متغیرهای تحقیق.......................................................................................................... 50

روش تحقیق .............................................................................................................. 50

سطح معنی‌دار بودن آزمون .......................................................................................... 51

جامعه و نمونه آماری .................................................................................................. 52

ابزار جمع آوری اطلاعات ........................................................................................... 52

پایائی وروائی ابزار سنجش ......................................................................................... 52

روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات........................................................................... 53

 

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی............................................................................................................... 55

آمار استنباطی ............................................................................................................. 57

بررسی فرضیات.......................................................................................................... 57

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری ................................................................................................................ 61

ارائه پیشنهادها ........................................................................................................... 62

پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق ................................................................................ 62

پیشنهادها برای تحقیقات آتی....................................................................................... 63

فهرست منابع ............................................................................................................. 64