حراج بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع نمایش بزرگتر

بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع

فایل ورد

114 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

 

 

فصل اول      کلیات تحقیق

 

مقدمه                                                                                         2

بيان مسئله:                                                                         4

اهميت و ضرورت پژوهش                                                         5

اهداف تحقيق:                                                                       6

سؤالات تحقيق:                                                                     7

تعاريف عملياتي:                                                                              8

 

فصل دوم     مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق

 

مقدمه:                                                                                         11

مفهوم رشد و توسعة اقتصادي                                                     12

عوامل توسعة اقتصادي                                                                      13

نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي                                            13

تعريف آموزش:                                                                     16

تعريف آموزش و پرورش                                                           18

مفهوم برنامه ريزي آموزشي:                                                      20

نيازسنجي آموزشي                                                                 23

مفهوم نياز                                                                          25

منابع نيازهاي آموزشي                                                             26

انواع نيازسنجي                                                                     28

تعاريف كار:                                                                         30

مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار                               38

ضرورت تحكيم پيوند نظام آموزشي و بازار كار                                  42

تعاريف آموزش فني و حرفه اي                                                            43

آموزش فني و حرفه اي در ايران:                                                 51

سياستهاي استراتژيك بخش آموزش فني و حرفه اي                          59

مشخصه هاي تكنولوژي اطلاعات (ICT)                                           68

پيشينة پژوهش                                                                     71

 

 

فصل سوم        روش اجراي تحقيق     

مقدمه:                                                                               78

جامعة آماري:                                                                       79

روش نمونه گيري:                                                                 79

نمونة آماري:                                                                                 80

روش تحقيق:                                                                       81

ابزار جمع آوري اطلاعات                                                                 81

روش تجزيه و تحليل داده ها:                                                                     84

 

فصل چهارم      تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده

 

آزمون مربوط به سؤال تحقيق اول:                                                         86

آزمون مربوط به سؤال تحقيق دوم:                                               88

آزمون مربوط به سوال تحقيق سوم:                                                     90

آزمون مربوط به سؤال تحقيق چهارم:                                              92

آزمون مربوط سؤال تحقيق پنجم:                                                           93

آزمون مربوط به سؤال ششم تحقيق:                                                  95

آزمون مربوط به سؤال تحقيق هفتم:                                             96

 

فصل پنجم       بحث و نتيجه گيري

         

نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات منبعث از تحقيق:                               99

سؤال اول و دوم تحقيق                                                                99

سؤالهاي سوم و چهارم تحقيق:                                                        103

محدوديتها و تنگناهاي پژوهش:                                                   108

پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي:                                                  109

منابع و مآخذ:                                                                       110