حراج بررسي ارتباط تعهد سازمانی با ویژگی های شخصی کارکنان دانشگاه نمایش بزرگتر

بررسي ارتباط تعهد سازمانی با ویژگی های شخصی کارکنان دانشگاه

فایل ورد

105 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

چكيده......................................................................................................................... 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.......................................................................................................................... 3

بیان مساله تحقيق........................................................................................................... 4

اهمیت وضرورت موضوع تحقيق..................................................................................... 4

اهداف تحقيق............................................................................................................... 6

مدل تحليلي تحقيق........................................................................................................ 6

فرضيه هاي تحقيق......................................................................................................... 9

قلمرو تحقيق................................................................................................................ 10

تعاریف و مفاهیم واژه ها............................................................................................... 10

متغيرهاي تحقيق........................................................................................................... 11

 

فصل دوم:بررسی پیشینه تحقیق

ويژگي هاي شخصي.................................................................................................... 13

جنسيت....................................................................................................................... 18

نظريه تطوري و نظريه نقش اجتماعي.............................................................................. 19

تفاوت هاي موجود ميان زنان و مردان در كار.................................................................. 20

تفاوت هاي جنسيتي در حوزه مديريت............................................................................ 20

جنسيت و ابعاد مديريت منابع انساني................................................................................ 21

يادگيري و آموزش....................................................................................................... 23

سطح تحصيلات.......................................................................................................... 25

سابقه خدمت............................................................................................................... 30

حقوق و دستمزد.......................................................................................................... 30

اصطلاحات حقوق ودستمزد حقوق................................................................................ 31

اجزای تشکیل دهنده حقوق ودستمزد............................................................................. 35

تعهد سازماني.............................................................................................................. 36

تعاریف و مفاهیم تعهد سازماني...................................................................................... 37

مراحل توسعه تعهد سازماني........................................................................................... 40

اجزاء تعهد سازمانی...................................................................................................... 41

اهمیت تعهد سازمانی.................................................................................................... 43

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.......................................................................................... 43

نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی.................................................................................... 45

تعهد سطح پایین.......................................................................................................... 46

تعهد متوسط................................................................................................................ 49

تعهد سطح بالا............................................................................................................. 50

جمع‏بندی.................................................................................................................... 52

شاخص هاي تعهد........................................................................................................ 53

ابعاد تعهد سازمانی....................................................................................................... 55

سه شكل تعهد سازماني................................................................................................. 57

دیدگاه‌های تعهد سازمانی............................................................................................. 58

مدل‌ها و الگوهاو نظريات تعهد سازمانی.......................................................................... 59

مروري بر تحقيقات مرتبط............................................................................................. 67

 

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

مقدمه......................................................................................................................... 70

نوع تحقيق.................................................................................................................. 70

جامعه آماري............................................................................................................... 71

حجم نمونه................................................................................................................. 71

روش نمونه گيري........................................................................................................ 72

شرح پرسشنامه............................................................................................................. 72

روايي پرسشنامه........................................................................................................... 73

اعتبار( پايايي ).پرسشنامه............................................................................................... 73

روش هاي آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده ها.............................................. 74

 

فصل چهارم: روش هاي آماري و تجزيه و تحليل مشاهدات

مقدمه......................................................................................................................... 77

آمار توصيفي............................................................................................................... 77

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتيجه گيري................................................................................................................. 94

پيشنهادات................................................................................................................... 95

منابع ومآخذ................................................................................................................ 96

 

ضمائم و پيوست ها.................................................................................................. 102