حراج بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران فرمانداری شهرستان  شوشتر نمایش بزرگتر

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران فرمانداری شهرستان شوشتر

فایل ورد

141 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

                                                                                                

مقدمه                                                                                                          1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1)         بیان مسئله                                                                                          2

1-2)         ضرورت تحقیق                                                                                   3

1-3)         اهداف                                                                                               6

1-3-1)             اهداف اصلی                                                                                  6

1-3-2)             اهداف فرعی                                                                                  6

1-4)         سوالات تحقیقی                                                                                   6

1-4-1)             سوالات اصلی                                                                                6 

1-4-2)             سوالات فرعی                                                                                6 

1-5)         فرضیه های تحقیق                                                                                6

1-6)         متغیر های تحقیق                                                                                  7 

1-6-1)             متغیر مستقل                                                                                  7 

1-6-2)             متغیر وابسته                                                                                   7 

1-7)         تعاریف عملیاتی واژه ها                                                                         8   

1-8)         قلمرو عملکرد                                                                                     9 

1-9)         روش های گردآوری اطلاعات                                                                  9

1-10)     پیشینه تحقیق                                                                                      10

 

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) مدیریت در قرن 21                                                                                 12

2-2) تصمیم گیری در سازمان ها                                                                        13

2-3) تاریخچه تصمیم گیری در سازمانها                                                               13

2-4) شرایط تصمیم گیری مدیران                                                                       15

2-5) تئوری های تصمیم گیری                                                                          15

2-6) کابرد تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی در مدیریت                                                 18

2-6-1) مشارکت بیشتر در تصمیم گیری                                                              18

2-6-2) افزایش سرعت در تصمیم گیری                                                              19

2-6-3) افزایش سرعت در شناسایی مسائل                                                           19

2-7) سیستم تصمیم در مقابل سیستم اطلاعات مدیریت                                            20

2-7-1) ویژگی های سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری                                           20

2-7-2) بکارگیری سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری                                             21 

2-8) اتوماسیون                                                                                            21

2-8-1) اتوماسیون اداری                                                                                 23

2-8-2) ارگونومی در مکانیزاسیون اداری                                                              24

2-9) اداره مجازی (Virtual office)                                                                 25

2-9-1) بکارگیری تکنولوژی در اتوماسیون                                                           26

2-9-2) آغاز بکارگیری فناوری  های اداری                                                           27

2-10) سیر تکامل فناوری اداری                                                                         29

2-11) مزایا و معایب اتوماسیون اداری                                                                  31

2-12) مجموعه نرم افزار های اتوماسیون                                                              33 

2-13) انواع کاربردهای سیستم اتوماسیون اداری                                                      34

2-14) نکات برجسته در مورد اتوماسیون و بهسازی روش های کار                               35

 2-15) اتوماسیون و تصمیمات مدیریت                                                                36

2-16) بهبود کار و اتوماسیون                                                                            37

2-17) سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری                                                        39 

2-18) نمونه کاربردی اتوماسیون اداری                                                                40

2-18-1) سیستم اطلاعاتی اتوماسیون اداری(OAS)                                                 40

2-18-2) مثالهای فروش، تولید و مالی برای انواع سیستم ها                                       43 

2-19) اتوماسیون و فعالیت های اختصاصی                                                          45

2-20) اتوماسیون و فعالیت های عمومی                                                              46  

2-21) خودکار سازی                                                                                    47

2-22) ضرورت تفکر برای آینده                                                                       48

2-23) سیستم ها                                                                                          48  

2-23-1) روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی                                                         50

2-23-2) چرخه حیات سیستم                                                                          52

2-24) اطلاعات                                                                                            53

2-24-1) سیستم های اطلاعاتی                                                                          54

2-25) نقش استراتژیک اطلاعات                                                                        56 

2-26) اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی                                                      57

2-27) سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها                                                                58

2-28) تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی                                                                     60

2-29) مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی                                                             62

2-30) طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی بر اساس نوع حمایت ها                                 63 

2-31) طرح ریزی سازمان                                                                                63

2-31-1) کاهش ارتقاء هرم سازمان                                                                     64 

2-31-2) تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر                                                                    64 

2-31-3) بهبود هماهنگی                                                                                 64

2-32) شرح دقیق تری از وظایف افراد سازمان                                                       65

2-33) کابرد سیستم اطلاعاتی رایانه محور                                                             69  

2-34) سیستم های اطلاعاتی مدیریت(MIS)                                                         72

2-35) سیستم های پشتیبانی گروهی (GSS)                                                          75

2-36) سیستم های پردازش معاملات                                                                  75

2-37) سیستم های پردازش تعاملات                                                                  76

2-38) هوش مصنوعی ، سیستم های خبره و تاثیر آن بر سیستم های پشتیبانی تصمیم         76 

2-39) سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS)                                         82 

2-40) سیستم کارکنان دانشی (KWS)                                                                 83

2-41) سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد (اجرایی)(ESS)                                         83

2-42) سیستم های پشتیبانی عملیاتی (ESS) از منظر دیگر                                         84 

2-43) سیستم گزارشات مدیریت                                                                       84

2-44) ویژگی سیستم گزارشات مدیریت                                                              86 

2-45) نقش فناوری اطلاعات در سازمان                                                              86

2-46) تحقق دولت الکترونیک در ایران                                                               88

2-47) مزایای دولت الکترونیک در ایران                                                              88

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم : روش تحقیق

3-1) مقدمه                                                                                                 90

3-2) روش تحقیق                                                                                        90

3-3) جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق                                                       92

3-4) نمونه و نمونه گیری                                                                               92

3-5) برآورد حجم نمونه                                                                                 93

3-6) روش های جمع آوری اطلاعات                                                                93 

3-6-1) روش کتابخانه ای                                                                               93

3-2-2) استفاده از پرسشنامه                                                                            93

3-7) ابزار گردآوری اطلاعات                                                                           94

3-8) روایی و پایایی                                                                                      95 

3-8-1) روایی                                                                                             95

3-8-2) پایایی                                                                                              96

3-9) روش های آماری مورد استفاده                                                                   98

3-9-1) روش آمار توصیفی                                                                              98

3-9-2) روش آمار استباطی                                                                              98

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه                                                                                                 100

4-2) یافته های توصیفی                                                                                  100

4-3) یافته های استنباطی                                                                                 107

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1) نتیجه گیری                                                                                           111

5-2) پیشنهادات                                                                                            112

5-3) محدودیت ها                                                                                        113

5-3-1) محدودیت تحقیق                                                                               113

پرسشنامه                                                                                                     116

منابع فارسی                                                                                                 119

منابع انگلیسی                                                                                               123