حراج بررسی رابطه ی بین مدیریت مشارکتی و افزایش عملکرد کارکنان نمایش بزرگتر

بررسی رابطه ی بین مدیریت مشارکتی و افزایش عملکرد کارکنان

فایل ورد

86 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده........................................................................................................................ ی

 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه.................................................................................................................. 2

1-2-بیان مسئله............................................................................................................. 3

1-3-فرضيه هاي تحقيق................................................................................................. 4

1-3-1-فرضیه اصلی..................................................................................................... 4

1-3-2-فرضیه های فرعی.............................................................................................. 4

1-4-هدف تحقيق........................................................................................................ 4

1-5-ضرورت تحقيق.................................................................................................... 5

1-6-تعريف واژه ها و اصطلاحات.................................................................................. 6

 

فصل دوم: ادبيات موضوع

2-1-تاريخچه موضوع................................................................................................... 9

2-1-1-مديريت در دوران باستان.................................................................................... 9

2-2-تعريف مديريت................................................................................................... 10

2-3-اهميت مديريت.................................................................................................... 10

2-3-1-مدير و مديريت موفق و موثر.............................................................................. 11

2-4-سطوح مديريت.................................................................................................... 11

2-4-1-مهارت هاي مديريتي........................................................................................ 12

2-4-2-نقش هاي مديريتي........................................................................................... 13

2-4-3-مديريت مشاركتي............................................................................................ 14

2-4-3-1-فلسفه مديريت مشاركتي................................................................................ 15

2-4-3-2-پيش نيازهاي نظام مشاركت........................................................................... 15

2-4-3-3-مزاياي حاصل از مديريت مشاركتي................................................................ 16

2-4-3-4-محدوديت هاي مديريت مشاركتي.................................................................. 17

2-4-5-انواع برنامه هاي مديريت مشاركتي..................................................................... 18

2-5-مديريت منابع انساني............................................................................................. 25

2-5-1-وظايف مديريت منابع انساني.............................................................................. 26

2-5-2-برنامه ريزي نيروي انساني، كارمند يابي و گزينش................................................ 26

2-6-عناصر فراگرد ارتباطات........................................................................................ 32

2-6-1- عناصر فرستنده يا منبع خبر............................................................................... 32

2-6-2-به رمز تبديل نمودن و خارج ساختن از رمز.......................................................... 32

2-6-3-موانع ارتباطات موثر......................................................................................... 33

2-6-4-روش طبقه بندي............................................................................................... 36

2-7-رهبري اثر بخش.................................................................................................. 37

2-7-1-رهبري............................................................................................................ 37

2-7-2-منظور از  رهبري و  ويژگي هاي آن................................................................... 37

2-7-3-تفاوت رهبري با مديريت.................................................................................. 38

2-7-4-منابع قدرت رهبري........................................................................................... 39

2-7-5-وظايف رهبري................................................................................................. 40

2-7-6-ويژگي هاي يك رهبر موثر............................................................................... 40

2-8-سبك هاي عمده رهبري....................................................................................... 41

2-8-1-سبك رهبري اثر بخش از ديدگاه فيدلر.............................................................. 42

2-8-2-نظريه سبك رهبري رينسيس ليكرت.................................................................. 42

2-8-3-مدل شبكه رهبري يا سبك سنجش رهبري.......................................................... 43

2-9-بررسی پیشینه پژوهش........................................................................................... 45

2-9-1-تحقیقات انجام شده در ایران............................................................................. 45

2-9-2-تحقیقات انجام شده در سایر کشورها................................................................. 46

 

 

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-فرضيات............................................................................................................. 48

3-1-1-تعريف فرضيه.................................................................................................. 48

3-1-2-فرضيه هاي اين تحقيق...................................................................................... 48

3-2-جامعه آماري و نمونه گيري................................................................................... 49

3-2-1-تعريف جامعه آماري........................................................................................ 49

3-2-2-جامعه آماري اين تحقيق.................................................................................... 49

3-2-3-انواع نمونه گيري............................................................................................. 50

3-2-4-نمونه گيري اين تحقيق..................................................................................... 50

3-3-روش هاي تحقيق................................................................................................. 51

3-3-1-تعريف روش تحقيق......................................................................................... 51

3-3-2-انواع روش هاي تحقيق..................................................................................... 51

3-3-3-روش بكار گرفته شده در اين تحقيق................................................................... 53

3-4-روش هاي جمع آوري اطلاعات  .......................................................................... 53

3-5-روش تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................. 56

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات

4-1-تجزيه و تحليل فرضيه ها با جدول فراواني و رسم نمودار ستوني................................. 58

4-1-1- تجزيه و تحليل فرضيه اول................................................................................ 58

4-1-2-تجزيه و تحليل فرضيه دوم................................................................................. 59

4-1-3-تجزيه و تحليل فرضيه سوم................................................................................ 60

 

فصل پنجم:نتيجه گيري

5-1-نتايج تحقيق........................................................................................................ 62

5-1-1-نتيجه فرضيه اول............................................................................................... 62

5-1-2-نتيجه فرضيه دوم.............................................................................................. 62

5-1-3-نتيجه فرضيه سوم............................................................................................. 62

5-2-ارائه پيشنهادات.................................................................................................... 63

منابع و مأخذ..................................................................................................................68

پيوست....................................................................................................................... 69