حراج بررسی موانع و اهداف مدیریت دانش در شرکت ها نمایش بزرگتر

بررسی موانع و اهداف مدیریت دانش در شرکت ها

فایل ورد

75 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

 

فهرستمطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول:مقدمه

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بیان مسئله و اهمیت آن................................................................................................... 4

ضرورت و اهمیت موضوع.............................................................................................. 6

فرضیه ها...................................................................................................................... 7

اهداف......................................................................................................................... 7

تعاریف و اصطلاحات................................................................................................... 8

تعاریف گوناگون.......................................................................................................... 9

 

فصل دوم:پیشینه پژوهش

مقدمه......................................................................................................................... 12

مفهوم و تعریف مدیریت دانش....................................................................................... 12

داده............................................................................................................................ 13

اطلاعات .................................................................................................................... 13

چالش‌های مدیریت دانش............................................................................................. 15

فرایند مدیریت دانش.................................................................................................... 18

مؤلفه‌های مدیریت دانش............................................................................................... 19

عناصر مدیریت دانش................................................................................................... 20

آموزش مفاهیم و جلب نظر مدیران................................................................................. 21

عوامل موفقیت مدیریت دانش........................................................................................ 24

اهداف مدیریت دانش................................................................................................... 30

آموزش مديريت دانش.................................................................................................. 38

چالش‌هاي پيش روي مديريت دانش.............................................................................. 39

مفهوم مدیریت دانش.................................................................................................... 40

برنامه‌هاي مديريت دانش و روند توليد دانش.................................................................... 42

تعریف مدیریت دانایی.................................................................................................. 47

دانایی صریح و ضمنی.................................................................................................. 50

مهندس دانش کیست.................................................................................................... 51

بررسی بهترین تجربیات جهانی...................................................................................... 52

شبکه های دانش و نوآوری در شرکت تویوتا.................................................................. 56

شبکه دانش کارکنان در شرکت های پیشرو دنیا............................................................... 57

 

فصل سوم:روش تحقیق

روش تحقیق................................................................................................................ 61

بکارگیری نگاشت شناختی در طراحی الگوی تحقیق........................................................ 62

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه......................................................................................................................... 65

تاثير دانش هاي استراتژيك بر موقعيت ايران.................................................................... 66

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

نتيجه‌گيري.................................................................................................................. 69

پیشنهادات................................................................................................................... 72

منابع      75