حراج تاثیر اقتصادمقاومتی درشرکت تولیدی دانش بنیان دراستان نمایش بزرگتر

پایان نامه تاثیر اقتصادمقاومتی درشرکت تولیدی دانش بنیان دراستان

فایل ورد

111برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

مقدمه.................................................................................................................. 2

تعریف اقتصاد مقاومتی......................................................................................... 2

محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی.......................................................................... 3

حمایت ازتولید ملی............................................................................................. 3

توجه به نخبگان واستفاده ازفناوری نوین................................................................ 4

خلاصی از وابستگی به درآمد نفت، مصداق خود اتکایی......................................... 6

تولید ثروت حلال................................................................................................ 15

تاریخچه اقتصاد مقاومتی...................................................................................... 17

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه.................................................................................................................. 21

اقتصاد مقاومتی.................................................................................................... 21

مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی....................................................................... 27

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردمی........................................................................... 29

انواع اقتصاد مقاومتی............................................................................................ 31

 

پیشرفت اقتصادی شاخصه امت اسلامی................................................................. 39

تحکیم پایه های ایمانی و فرهنگی......................................................................... 44

دیدگاه برخی از مراجع عظام در مورد اقتصاد مقاومتی............................................. 54

 

فصل سوم:روش تحقیق

طرح تحقیق................................................................................................................ 61

روش تحقیق .............................................................................................................. 61

جامعه ی مورد مطالعه.................................................................................................. 61

روش و مراحل  انجام پژوهش..................................................................................... 61

روش و مراحل ثبت شركت دانش بنيان......................................................................... 63

زمینه فعالیت شرکت های دانش بنیان............................................................................ 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

قدم اول: بررسی زمینه‌های توسعه اقتصاد مقاومتی در راهبرد اقتصاد دانش‌بنیان         79

قدم دوم: بررسی تبیین شرکت‌های دانش بنیان........................................................ 79

قدم سوم: بررسی نقش اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی................................... 82

بررسی هدف پژوهش.......................................................................................... 84

چه ویژگی خاصی در سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» مشاهده می شود             86

تحلیل فرضیه....................................................................................................... 87

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.......................................................................... 96

بحث و نتیجه‌گیری............................................................................................... 99

پیشنهادات........................................................................................................... 102

منابع و ماخذ....................................................................................................... 105