مقاله مروری هدف بررسي تاثیر درمان شناختی رفتاری بر اضطراب بیماران اعصاب و روان نمایش بزرگتر

مقاله مروری هدف بررسي تاثیر درمان شناختی رفتاری بر اضطراب بیماران اعصاب و روان

یک برگ

مقاله مروری

فایل ورد

جزئیات بیشتر

2,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

مقدمه: بیماران ، بیماری های اعصاب و روان  كهباپيامدهايجسميوروانشناختيروحی و اجتماعی زیادی  همراه هستند در این پژوهش باهدفبررسيتاثیر درمان شناختی رفتاری بر اضطراب بیماران اعصاب و روان  می باشیم.