پرسشنامه سرزندگی تحصیلی-حسین چاری و دهقانی زاده نمایش بزرگتر

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی-حسین چاری و دهقانی زاده

فایل ورد 

روایی دارد

پایایی دارد

شامل 9 سوال 

جزئیات بیشتر

1,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

  •         معرفی پرسشنامه:

حسین چاری و دهقانی زاده در سال 1391 پرسشنامه سرزندگی تحصیلی را با 9 گویه با الگوگیری از مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش-2006 که چهار گویه داشت توسعه دادند. برای اجرای این مقیاس در فرهنگ ایرانی ابتدا یک متخصص رشته روانشناسی و یک متخصص زبان انگلیسی متن سوال های مقیاس را به فارسی ترجمه کردند . بعد از ترجمه ی گویه های مقیاس مارتین و مارش، تعدادی گویه براساس فرم اصلی مقیاس بازنویسی شدند و در مورد گویه ها از اساتید روانشناسی تربیتی نظرخواهی شد. برای اجرای مقدماتی و رفع نقص ها این گویه ها برروی گروهی از دانش آموزان دبیرستانی شهر مهریز اجرا شد و مورد بازنویسی قرار گرفت و نهایتا 9 گویه به مرحله نهایی رسیدند