پرسشنامه استاندارد احساس غربت نمایش بزرگتر

پرسشنامه استاندارد احساس غربت

پرسشنامه استاندارد احساس غربت  زارع و همکاران (1391)  که شامل 36گویه و 5 مولفه ای دلتنگی برای خانواده ، میل برگشتن به موطن ، احساس تنهایی ، ناسازگاری با محیطهای جدید ، دلتنگی برای دوستان صمیمی ، می باشد.

تعداد سوالات  36 سوال

تعداد صفحات 8 برگ

فایل ورد

روایی دارد

پایایی دارد

5,000 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب