حراج کار آموزی اداره مخابرات نمایش بزرگتر

کار آموزی اداره مخابرات

فایل ورد

70 برگ

جزئیات بیشتر

3,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

 

فهرست مطالب                                                                                                    9

فهرست نمودارها و شکلها                                                                                      13

 

فصل اول                                                                                                      14

١-١ تعریف مخابرات                                                                                            15

     ١-١-١ در مخابرات معمولاً اخبار به سه صورت مخابره می­شود.                                   15

      ١-١-2 محیط های انتقال                                                                               15

      ١-١-3 اهمیت و نقش اطلاعات                                                                         15

١-2  تاریخچه مخابرات در ایران                                                                              16

      ١-2-١اختراع تلگراف و آغاز به کار در ایران                                                          16

      ١-2-2 اختراع تلفن و آغاز به کار در ایران                                                            17

      ١-2-3 تلفن بین شهری                                                                                 18

١-3  مخابرات در خوزستان                                                                                   19  

١-4  تاريخچه مخابرات شهرستان شوشتر                                                                  19

١-5  شرکت مخابرات و خدمات و امتیازات مربوط به آن                                                23 

      ١-5-١ تلفن خودکار                                                                                      23

      ١-5-2 تلفن کاریر                                                                                        23

      ١-5-3 مایکروویو                                                                                          24

              ١-5-3-١ ارتباط مایکروویو                                                                      24

              ١-5-3-2 کانالهای مایکروویو                                                                   24

              ١-5-3-3 مایکروویو کل کشور                                                                  25

     ١-5-4  شبکه ارتباطات دیتا                                                                             25

     ١-5-5  تلفن همراه (موبایل)                                                                             26

             ١-5-5-١ تاریخجه تلفن همراه ایران                                                           26 

١-6  معرفی چند سیستم مخابراتی                                                                          27  

     ١-6-١ فاکس مایر ( نمابر)                                                                               27

     1-6-2 سرویس ماهواره­ای Vsat                                                                      27

     ١-6-3 سرویس اینجا رست A                                                                          27

     ١-6-4 سیستم فرخوانی (پیچینگ)                                                                     27

١-7 سرویس­های ویژه مخابراتی                                                                             28

فهرست مطالب

 

١-7-١ خدمات ویژه تلفن ثابت                                                                               28

             ١-7-١-١ انتظار مکالمه Call Waiting                                                     28

             1-7-١-2 شماره گیری سریع                                                                    28

             1-7-١-3 مکالمه کنفرانسی سه نفره Call Conference                               28

             1-7-١-4انتقال مکالمه Call divent                                                        28

             1-7-١-5 انتقال مکالمه به خط آزاد                                                  29       29             ١-7-١-6 سرویس نمایش شماره Caller ID                                                            29

      ١-7-2 سرویس­های ویژه تلفن سیار                                                                   29

١-8 فیبرنوری در مخابرات                                                                                     29    

 

فصل دوم                                                                                                      31

2-١ ارزیابی بخش­های مرتبط با رشته کارآموز                                                             32

      2-١-١ کامپیوتر در مخابرات                                                                            32

2-2 ساختار شرکت مخابرات شوشتر                                                                        34

      2-2-١  واحد آبونمان                                                                                    35  

      2-2-2 MDF (امتحان خط)                                                                           36    

 2-2-3 خرابی تلفن                                                                                             36

      2-2-4 تعویض شماره                                                                                    37

      2-2-5 سالن دستگاه                                                                                     37

      2-2-6  واحد امور روستایی                                                                             39

                2-2-6-١ پشتیبانی فنی امور روستایی                                                      39

                2-2-6-2 شرح وظایف                                                                         39

      2-2-7  واحد پشتیبانی فنی شبکه (مدارات)                                                         39  

                2-2-7-١ شرح وظایف                                                                         40

      2-2-8 دائری و تخلیه تلفن­های همگانی (کیوسک­ها)                                              40

      2-2-9 واحد تنظیمات اداره                                                                             40

      2-2-10 واحد نگهبانی                                                                                   40 

      2-2-11 تقسیم قدرت                                                                                   41

      2-2-12 امور اداری – امور مالی – امور فنی                                                         41

      2-2-13 شرکت ارتباطات سیار یا همراه مخابرات شوشتر                                          41

                2-2-13-١ آنتن دهی موبایل از شهر به تمام جاده­ها                                     43

   فهرست مطالب

 

   2-2-14 امور مشترکین                                                                                    43

              2-2-14-١ نحوه ثبت نام و اشتراک تلفن همراه                                            43

              2-2-14-2 تقاضای مشترکین                                                                  44

              2-2-14-3 در خواست قطع                                                                    44

              2-2-14-4 در خواست وصل                                                                    44

              2-2-14-5 اعلام مفقودی سیم کارت                                                         44 

              2-2-14-6 در خواست تغییر آدرس                                                           45

              2-2-14-7 وصل بدهی                                                                          45

              2-2-14-8 در خواست نام به نام                                                               45

              2-2-14-9 در خواست تفکیک                                                                 45

              2-2-14-10 مبلغ رومینگ                                                                      46

2-3 سرویس های ویژه تلفن                                                                                  46

      2-3-١ پیام کوتاه متنی sms                                                                           46

      2-3-2 پیام کوتاه صوتی vms                                                                         47  

      2-3-3 نمایشگر                                                                                           47

      2-3-4 محدودیت مکالمه                                                                                47

2-4 نحوه صدور قبض                                                                                          48

2-5 پی گیری مسائل مزاحمت های تلفنی                                                                 48

2-6  وظایف کارکنان واحد                                                                                    48

       2-6-١ مسئول رسیدگی به اسناد و پرونده­ها                                                       49

       2-6-2 پاسخگو                                                                                           49

2-7 واحد کنترل                                                                                                49

2-8 واحد آبونمان                                                                                               50

2-9 واحد حسابداری                                                                                           51

2-10 بخش پرداخت ها                                                                                        51

2-11 بخش درآمدها                                                                                           51

2-12 بخش حقوق و دستمزد                                                                                 51

2-13 دبیرخانه                                                                                                  52

        2-13-١ وظایف مسئولین دبیرخانه                                                                  52

2-14 مشخصات سیستم ها و نرم افزارها                                                                   52

2-15 نرم افزارهای آبونمان                                                                                    54

فهرست مطالب

 

2-16 نرم افزارهای دبیرخانه                                                                                  55

2-17 سیستم حسابداری                                                                                      55 

2-18 نرم افزار واحد امور مشترکین                                                                          56

 

فصل سوم

 آزمون آموخته­ها                                                                                 67

مشکلات                                                                                            67

پیشنهادات                                                                                         67

فرم­های کارآموزی                                                                               68

منابع                                                                                                77