حراج کار آموزی اقدام پژوهی یک مسأله آموزشی نمایش بزرگتر

کار آموزی اقدام پژوهی یک مسأله آموزشی

فایل ورد

26 برگ

جزئیات بیشتر

4,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست و فصل بندی

 

فصل یک........................................................................................................... 1

چکیده............................................................................................................... 2

مقدمه................................................................................................................ 3

فصل دوم........................................................................................................... 4

1-انتخاب مسئله(موضوع)................................................................................. 5

2-بیان مسئله..................................................................................................... 5

3-گردآوری  داده ها و شواهد 1........................................................................ 7

4-تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................. 11

فصل سوم.......................................................................................................... 17

5-راه حل های پیشنهادی.................................................................................. 18

 

6-اجرای راه حل............................................................................................... 20

فصل چهارم....................................................................................................... 22

7-شواهد 2........................................................................................................ 23

8-اعتبارسنجی................................................................................................... 24

منابع.................................................................................................................. 26