10 مورد  از زبان های برنامه نویسی و کاربرد آنها نمایش بزرگتر

10 مورد از زبان های برنامه نویسی و کاربرد آنها

فایل ورد 

73 برگ

جزئیات بیشتر

5,500 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه

مقدمه.................................................................................................................. 3

تقسیم‌بندی.......................................................................................................... 4

تعاریف............................................................................................................... 5

کاربرد................................................................................................................. 6

معناشناسی ایستا................................................................................................... 8

نوع‌گذاری ایستا و پویا......................................................................................... 9

مدیریت منابع و نشت حافظه................................................................................ 11

یکپارچگی و رشد................................................................................................ 14

سنجش استفاده از زبان......................................................................................... 15

 

فصل دوم: زبان های برنامه نویسی

برخی از زبان های برنامه نویسی........................................................................... 18

زبان برنامه نویسی JAVA.................................................................................. 21

محتویات............................................................................................................. 23

اهداف اولیه......................................................................................................... 24

مقدمه ای بر زبان برنامه نویسی Visual Basic 6................................................ 28

 

فصل سوم:برخی زبان های برنامه نویسی

مقدمه :................................................................................................................ 36

زبان برنامه نویسی #C......................................................................................... 36

زبان برنامه نویسی C++ / C............................................................................... 36

JAVA SCRIPT........................................................................................... 37

VISUAL BASIC......................................................................................... 37

PHP................................................................................................................. 38

OBJECTIVE_C.......................................................................................... 38

PERL.............................................................................................................. 39

RUBY............................................................................................................ 40

فصل چهارم: زبان دلفی

تاریخچه زبان دلفی.............................................................................................. 44

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری......................................................................................................... 50

خطاهای برنامه نویسی.......................................................................................... 53

منابع :................................................................................................................. 56