پایان نامه RFID نمایش بزرگتر

پایان نامه RFID

فایل ورد

75 برگ

جزئیات بیشتر

5,500 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

مقدمه

         1        

فصل اول: بررسی نرم افزاری سیستم RFID و عملکرد EPC در آن

4

مشخصات سامانه RFID

4

1-1- انواع برچسب های RFID 

6

2-1-بررسی دستگاه خواننده

8

3-1- میان افزارRFID

10

4-1-مشاهدات دستگاه خواننده

14

5-1-فیلتر کردن رویداد

17

6-1- معرفی EPC

18

7-1- سرویس نامگذاری اشیا

24

8-1- بررسی عملکرد زنجیره EPC

26

فصل دوم : بررسی سخت افزاری سیستم های RFID ، فرکانس ها و استانداردهای موجود

     28    

اصول فناوری RFID

28

1-2- انواع RFID از نظر محدوده فرکانس

29

2-2- پیوستگی قیاسی

30

3-2-پيوستگي خمش ذرات هسته اي

32

4-2-دامنه های فرکانسی

33

5-2- استانداردهای RFID

35

فصل سوم : چالش های تکنیکی و استراتژی های پیش روی سیستم های RFID

38

چااش های تکنیکی و استراتژی ها

38

1- 3- هزینه RIFD

40

2- 3- استانداردهای RFID

 40

3- 3- انتخاب برچسب و خواننده

41

4- 3- مدیریت داده ها

42

5- 3- یکپارچه سازی سیستم

43

6- 3- امنیت

43

فصل چهارم :بررسی روشهای پیاده سازی امنیت و خصوصی ساری در سیستم های RFID

47

روشهای امنیت و خصوصي سازي

47

1- 4 - برچسب مسدود کننده

48

2- 4- استفاده از ابزار پراکسی

52

3- 4- مدل حفاظتی کانال جهت مخالف

60

4- 4- استفاده از دیودهای سنسوری حساس در برچسب

64

5- 4- روش سخت افزاری

66

6- 4- روش حذفی

68

منابع و ماخذ

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکلها

 

عنوان

صفحه

شکل 1-1- برچسب ها و خواننده در سیستمRFID

5

شکل 2-1- اجزای سیستم خواننده

9

شکل3-1- اجزای میان افزار RFID

11

شکل 4-1- اجزای فیلتر کردن رویداد

17

شکل 5-1- ساختار کد الکترونیکی

19

شکل 6-1- عملکرد زنجیره EPC

26

شکل 1-2- نمایش چگونگی تداخل فرکانس برچسب و خواننده

30

شکل 2-2- تعدیل کننده بار در برچسب

31

شکل 3-2- اصل عملی یک فرستنده در خمش ذرا ت هسته ای

32

شکل 1-4- نمایش خواننده بدون حضور محافظ

49

شکل 2-4- نمایش خواننده در حضور محافظ

50

شکل 3-4- محدوده های زمان بندی محافظ

51

شکل 4-4- رابطه بین ACL و سرعت محافظ

52

شکل 5-4- رمزگذاری مجدد برچسب

54

شکل 6-4- قرار دادن برچسب در حالت خواب

56

شکل 7-4- پوشاندن پاسخ برچسب

57

شکل 8-4- آزاد سازی برچسب

59

شکل 9-4- چگونگی حل تصادم توسط خواننده

61

شکل 10-4- مرحله شناسایی برچسب

62

شکل 11-4- استفاده از دوآنتن برای حفاظت از برچسب

67

شکل 12-4- شناسایی برچسب بدون اعتبار سنجی

68

شکل 13-4- شناسایی برچسب همراه با اعتبارسنجی

69

 

 

 

 

 

فهرست جدولها

 

عنوان

صفحه

جدول 1- مقایسه روش های مختلف شناسایی خودکار

3

جدول 1-1- میانگین موجودی قفسه ها در فروشگاه

15

جدول 2-1- میانگین تعداد مشاهدات فروشگاه ها

15

جدول 3-1- مقایسه شبکه جهانی EPC و WEB

25

جدول 1-2- فرکانس های استاندارد به کار رفته در RFID

33

جدول 2-2- مقایسه دو استاندارد ISO و EPC

37

جدول 1-3- چالش ها و استراتژی ها

39

جدول 1-4- بررسی انواع روش های حفاظت ازبرچسب

64