الگوریتم کلونی مورچگان نمایش بزرگتر

الگوریتم کلونی مورچگان

فایل ورد 

تعداد صفحات 84

جزئیات بیشتر

5,500 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

چکیده......................................................................................................................... 1

مقدمه:......................................................................................................................... 2

تعریف:....................................................................................................................... 2

تاریخچه:..................................................................................................................... 4

 

فصل اول.................................................................................................................... 6

مقایسه با مدلهای دیگر رایانش:...................................................................................... 7

رایانه بزرگ:................................................................................................................. 8

میزان دردسترس بودن و کارایی......................................................................... 17

 

فصل دوم................................................................................................................... 18

توازن بار:.................................................................................................................... 19

اهمیت توازن بار:......................................................................................................... 20

عوامل مسئول عبارتند از:.............................................................................................. 21

معيارهای الگوريتمهای توازن بار:................................................................................... 27

الگوریتمها و روشهای توازن بار:................................................................................... 29

گرایش نمونه گيری تصادفی:........................................................................................ 31

منطق فاز:.................................................................................................................... 34

 

فصل سوم................................................................................................................... 40

مقایسه ی الگوریتم ها ی مطرح شده:............................................................................. 42

الگوریتم تمام تصادفی  ............................................................................................... 44

 

فصل چهارم................................................................................................................ 46

مورچه ها چگونه کوتاه ترین مسیرراپیدامی کنند؟............................................................ 47

کاربردهای الگوریتم کلونی مورچه:................................................................................ 49

 

فصل پنجم.................................................................................................................. 52

الگوریتم ژنتیک:........................................................................................................... 53

عملگرهای یک الگوریتم ژنتیک:.................................................................................... 54

 

فصل ششم................................................................................................................ 55

مزایا و نقاط قوت........................................................................................................ 56

سازگاری بیشتر فرمت اسناد:......................................................................................... 58

کاربرانی با نیازهای روزافزون:...................................................................................... 64

 

فصل هفتم.................................................................................................................. 67

ساختار مدل................................................................................................................ 68

برنامه‌های کاربردی:..................................................................................................... 69

مزایای اصلی رایانش ابری عبارتند از:............................................................................ 71

 

فصل هشتم................................................................................................................. 81

نتیجه گیری:................................................................................................................ 82

منابع:.......................................................................................................................... 84