پایان نامه امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي نمایش بزرگتر

پایان نامه امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي

فایل ورد 

تعاد صفحات 55

جزئیات بیشتر

5,500 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب:

چکیده:................................................................................................................ 1

مقدمه:................................................................................................................. 2

     رمزنگاری........................................................................................................... 4

١-1 - معرفي و اصطلاحات............................................................................... 5

1-٢ - الگوريتم ها.............................................................................................. 7

1-3- رمزنگاری، پنهان‌نگاری، کدگذاری........................................................... 8...........

1-4-اصول ششگانه کرشُهف............................................................................ 9

1-5-رمزنگاری پیشرفته.................................................................................. 10

 

سيستم‌هاي کليدي متقارن................................................................................ 11

2-1-رمزنگاری کلید متقارن............................................................................ 12

2-2-انواع الگوریتم کلید متقارن....................................................................... 12...........

2-3-پیاده سازی............................................................................................... 13

2-4-ساختار رمزهای متقارن.......................................................................... 13

2-5-امنیت رمزنگاری متقارن........................................................................ 13

2-6-نسل های کلید.......................................................................................... 14

2-7-رمزنگاری دوجانبه.................................................................................. 14

 

سيستم‌هاي کليدي نا متقارن............................................................................. 15

3-1-رمزنگاری کلید نامتقارن........................................................................ 16

3-2-الگوریتم های رمزنگاری با كلید نامتقارن............................................... 17

 

کليد ها در رمزنگاري:...................................................................................... 21...........

4-1مقدمه:........................................................................................................ 22

4-2-مفاهیم زیرساخت کلید عمومی:............................................................... 23

4-3-زوج کلیدهای چندتایی.............................................................................. 23

4-4-کشف رمز کلید........................................................................................ 24

4-5-بازیابی و آمادسازی در برابر حوادث:................................................... 25

4-6-آماده سازی............................................................................................. 26

4-7-بازیابی.................................................................................................... 27

4-8-کلیدهای رمزنگاری....................................................................................... 27

4-9-کلیدهای محرمانه.......................................................................................... 28

4-10-کلیدهای عمومی و خصوصی..................................................................... 29

4-11-کلیدهای اصلی و کلیدهای مشتق‌شده......................................................... 32

4-12-کلیدهای رمزکننده‌کلید................................................................................ 32

4-13-کلیدهای نشست.......................................................................................... 33

4-14-رمزنگاری مبدأ به مقصد و رمزنگاری انتقال............................................. 34

 

شکستن کليدهاي رمزنگاري.................................................................................. 35

5-1-چه طول کلیدی در رمزنگاری مناسب است؟................................................ 36

5-2-الگوریتمهای متقارن...................................................................................... 37

5-3-الگوریتمهای نامتقارن................................................................................... 38

 

توضيحاتي در مورد الگوريتمMD5....................................................................... 40

6-1مقدمه :............................................................................................................ 41

6-2-انواع هش...................................................................................................... 42

6-3-شناسایی اعضا با استفاده از Hash ::........................................................... 43

6-4-تصادف در Hash:......................................................................................... 44

 

آشنايي با پرو تکل SSL و عملکرد آن................................................................. 46

7-1- SSL چيست ؟............................................................................................... 47

7-2- ملزومات يك ارتباط مبتني بر پروتكل امنيتي SSL................................. 48

7-3- مكانيزم‌هاي تشكيل‌دهنده SSL.................................................................. 48

7-4- اجزاي پروتكل SSL..................................................................................... 49

7-5-نحوه عملكرد داخلي پروتكلSSL............................................................... 50

7-6- حملا‌ت تأثيرگذار برSSL............................................................................ 53

منابع:.................................................................................................................... 54