کتاب سیاست و حکومت در ایالت متحده نمایش بزرگتر

کتاب سیاست و حکومت در ایالت متحده

استفاده شده

سیاست و حکومت در ایالات متحده

نویسنده: محمد امجد
مقدمه
فصل اول: قانون اساسی ایالات متحده
فصل دوم: فدرالیسم در ایالات متحده
فصل سوم: افکار عمومی
فصل چهارم: گروههای هم سود
فصل پنجم: احزاب سیاسی در امریکا
فصل ششم: انتخابات
فصل هفتم: قوه مجریه
فصل هشتم: کنگره یا نهاد قانونگذاری
فصل نهم: دیوان عالی ایالات متحده

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

10,000 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب