حقوق

کلیه کتاب ها به صورت دست دوم می باشند امکان خط خوردگی در صفحات کتاب موجود می باشد .

کتاب فرخته شده بعلت دست دوم بودن کتاب پس گرفته نمی شود پس در هنگام خرید کتاب دقت فرمایید.

باید دقت نمایید که قیمت کتاب ها به خاطر دست دوم بودن آنها پایین است.