حراج استاندارد ها و طراحی آب بندهای هیدرولیکی نمایش بزرگتر

استاندارد ها و طراحی آب بندهای هیدرولیکی

فایل ورد

75 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول : مقدمه

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بيان مسأله..................................................................................................................... 3

آب بند های مکانیکی................................................................................................... 4

شرایط انتخاب آب بند مکانیکی مناسب.......................................................................... 5

مزایای آب بند مکانیکی................................................................................................ 5

تعریف هیدرولیک........................................................................................................ 6

اجزای مختلف یک سیستم هیدرولیک............................................................................. 6

 

فصل دوم: سیلاب و ضرورت آب بند ها

تعريف سيل................................................................................................................ 10

سيلابدشت.................................................................................................................. 12

فراواني سيلاب............................................................................................................ 13

چه ميزان ريسك قابل قبول است.................................................................................... 14

سدهاي مخزني............................................................................................................ 18

سيل بندها و گوره ها (Levees and flood walls).................................................... 19

نگهداري سيل بندها...................................................................................................... 22

مخازن تاخيري............................................................................................................ 22

 

فصل سوم: آب بندهای هیدرولیکی

آب بندهای نواری   Tape Seals............................................................................... 26

آب بندی بین قطعات متحرک   Dynamic Seals....................................................... 26

آب بندهای تماسی  Contact Seals......................................................................... 27

آب بندهای فاصله ای  Clearance Seals.................................................................. 27

دیفلاکتور ها  Deflectors......................................................................................... 28

آب بندهای فلزی لابیرینتی   Labyrinth Seals.......................................................... 28

آب بندهای  رینگی  Seal Rings............................................................................... 29

رینگ های فرسایشی  Wearing Rings..................................................................... 30

آب بندهای روغنی Seal Oil  .................................................................................... 31

پکینگ ها  Packings............................................................................................... 32

 

فصل چهارم: ساختمان آب بندها

مکانیکال سیل ها  Mechanical Seals...................................................................... 36

مزیت های مکانیکال سیل ها نسبت به پکینگ ها.............................................................. 38

ساختمان مکانیکال سیل ها............................................................................................ 39

طبقه بندی مکانیکال سیل ها.......................................................................................... 41

اجزا وقطعات اصلی مکانیکال سیل ها............................................................................. 54

انواع آب بند های ثانویه................................................................................................ 54

اورینگ ها.................................................................................................................. 55

انواع فنردر مکانیکال سیل ها.......................................................................................... 58

بررسی عیوب مکانیکال سیل ها..................................................................................... 60

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

فوايد سدها.................................................................................................................. 68

معايب سدها................................................................................................................ 69

نتيجه گيري................................................................................................................. 73

منابع........................................................................................................................... 74