حراج بررسی  افسردگی بین دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار نمایش بزرگتر

بررسی افسردگی بین دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار

فایل ورد

63 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده......................................................................................................................... 1

 

فصل اول: بیان مسأله

مقدمه.......................................................................................................................... 3

موضوع تحقيق............................................................................................................. 3

بیان مسأله.................................................................................................................... 3

ضرورت و اهمیت پژوهش........................................................................................... 4

هدف كلي و آرماني تحقيق........................................................................................... 5

فرضيه......................................................................................................................... 5

تعريف واژه ها و اصطلاحات........................................................................................ 6

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

مفهوم افسردگي........................................................................................................... 9

ديدگاه هاي روانشناسي در مورد افسردگي..................................................................... 10

انواع افسردگي............................................................................................................ 18

يافته هاي پژوهشي...................................................................................................... 19

پیشینه پژوهش............................................................................................................ 23

 

 

فصل سوم:روش شناسی

روش انجام تحقيق...................................................................................................... 27

جامعه آماري تحقيق..................................................................................................... 28

نمونه تحقيق و چگونگي نمونه برداري........................................................................... 28

ابزار تحقيق................................................................................................................. 29

روش آماري تحقيق..................................................................................................... 33

روش جمع آوري داده ها............................................................................................. 33

 

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

تحليل و نتايج............................................................................................................. 45

 

 

فصل پنجم:نتیجه گیری

مقدمه......................................................................................................................... 57

خلاصه فصول............................................................................................................. 57

مشكلات و محدوديت هاي تحقيق............................................................................... 59

پيشنهادات.................................................................................................................. 60

منابع.......................................................................................................................... 61

پیوست....................................................................................................................... 63