حراج بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی بر سطح سلامت روان دانشجویان دانشگاه نمایش بزرگتر

بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی بر سطح سلامت روان دانشجویان دانشگاه

فایل ورد

65 برگ

جزئیات بیشتر

4,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.................................................................................................................................................................. 2

بیان مسئله و سئوالات تحقیق..................................................................................................................... 4

اهمیت و ضرورت تحقیق ( فایده های تحقیق)...................................................................................... 5

اهداف تحقیق................................................................................................................................................... 7

فرضیه های تحقیق......................................................................................................................................... 8

تعاریف اصطلاحات.......................................................................................................................................... 8

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

تعريف سلامت روان ..................................................................................................................................... 11

تحقيقات انجمن ملي بهداشت رواني........................................................................................................ 15

ديدگاه هاي روان تحليلي ............................................................................................................................ 17

رابطه ی افسردگی و ورزش ...................................................................................................................... 33

ورزش چگونه به رفع افسردگی و اضطراب کمک می کند؟............................................................. 33

چه نوع ورزشی برای بهبود اضطراب  بهتر است؟................................................................................ 35

چقدر ورزش کافی است؟............................................................................................................................ 36

رابطه ی ورزش و خلق و خو...................................................................................................................... 37

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه .............................................................................................................................................................. 40

طرح تحقیق ................................................................................................................................................... 40

جامعه آماری .................................................................................................................................................. 40

حجم نمونه .................................................................................................................................................... 41

ابزار گرد آوری اطلاعات ............................................................................................................................. 41

روش جمع آوری اطلاعات ........................................................................................................................ 43

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ........................................................................... 44

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فرضیه 1 ......................................................................................................................................................... 46

فرضیه 2 ......................................................................................................................................................... 47

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری.................................................................................................................................................... 49

محدودیت های تحقیق................................................................................................................................. 50

پیشنهادات پژوهشی...................................................................................................................................... 51

منابع ................................................................................................................................................................ 52

ضمائم............................................................................................................................................................... 54