حراج بررسی تاثیر روابط وضعیت زنگ ورزش بر روابط اجتماعی دختران راهنمایی نمایش بزرگتر

بررسی تاثیر روابط وضعیت زنگ ورزش بر روابط اجتماعی دختران راهنمایی

فایل ورد

72 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده......................................................................................................................... 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.......................................................................................................................... 3

طرح مسئله تحقیق........................................................................................................ 4

هدف واهمیت موضوع.................................................................................................. 5

سوالات تحقیق............................................................................................................. 5

تعاریف تربیت بدنی..................................................................................................... 6

 

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق

مبانی روانی اجتماعی در ورزش.................................................................................... 8

تاثیر ورزش در رشد و پرورش اجتماعی کودکان و نوجوانان.......................................... 11

اهداف تربیت بدنی  ................................................................................................... 17

فیزیولوژی ورزشی...................................................................................................... 22

تاثیرات ورزش روی قسمت های مختلف بدن............................................................... 23

فعالیت های بدنی مناسب............................................................................................. 27

تغذیه  ....................................................................................................................... 31

ورزش....................................................................................................................... 32

نقش تغذیه در انجام ورزش ها..................................................................................... 32

میزان مصرف مایعات در ورزشکاران............................................................................. 38

بدست آوردن وزن مناسب برای مسابقات...................................................................... 40

پیشینه پژوهش............................................................................................................ 42

پیشینه خارجی............................................................................................................ 42

پیشینه داخلی.............................................................................................................. 43

 

فصل سوم :روش تحقیق

جامعه ی آماری........................................................................................................... 46

نمونه آماری................................................................................................................ 46

روش نمونه گیری........................................................................................................ 46

روش تحقیق............................................................................................................... 46

شیوه های گردآوری اطلاعات  .................................................................................... 46

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج

مقدمه......................................................................................................................... 48

طرح درس ورزش...................................................................................................... 49

بررسی کامل سوالات پرسشنامه..................................................................................... 51

فصل پنجم:نتیجه گیری

نتیجه گیری................................................................................................................. 63

پیشنهادات.................................................................................................................. 64

منابع.......................................................................................................................... 66

ضمایم........................................................................................................................ 67