حراج بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان دانشجویان دختر دانشگاه نمایش بزرگتر

بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان دانشجویان دختر دانشگاه

فایل ورد

63 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرستمطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول:  کلیات پژوهش

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بیان مسأله..................................................................................................................... 3

ضرورت و اهمیت پژوهش............................................................................................. 4

هدف پژوهش.............................................................................................................. 5

فرضیه پژوهش.............................................................................................................. 6

سوال پژوهش............................................................................................................... 6

تعاریف واژه ها و اصطلاحات......................................................................................... 6

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

مفهوم سلامت روان....................................................................................................... 8

تاريخچه سلامت روان در جهان...................................................................................... 9

سلامت روان از ديدگاه هاي مختلف............................................................................... 16

سلامت رواني از نظر مكاتب مختلف............................................................................... 18

هدف ايجاد سلامت روان.............................................................................................. 25

نقش ورزش در سلامت روانی – اجتماعی....................................................................... 32

تعریف ورزش و تندرستی............................................................................................. 33

چکیده ای از تاریخچه پیوند تن و روان........................................................................... 34

تأثیر ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران................................................................ 38

تأثیر ورزش در کاهش افسردگی.................................................................................... 39

نقش ورزش در پر کردن اوقات فراغت........................................................................... 42

 

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

مقدمه......................................................................................................................... 47

جامعه آماری............................................................................................................... 47

حجم نمونه................................................................................................................. 47

ابزار گرد آوری اطلاعات.............................................................................................. 48

پرسشنامه سلامت روان (سلامت عمومي GHQ).............................................................. 48

روش جمع آوری اطلاعات........................................................................................... 50

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق........................................................... 50

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی............................................................................................................... 52

آمار استنباطی.............................................................................................................. 54

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری................................................................................................................. 57

پیشنهادات................................................................................................................... 58

چگونگی مقابله با بیماری روانی..................................................................................... 60

محدودیت های پژوهش................................................................................................ 61

منابع و مأخذ................................................................................................................ 62