بررسی رابطه ی شخصیت ورزشکاران فوتبالیست ها با پست انتخابی آنان در بازی فوتبال نمایش بزرگتر

بررسی رابطه ی شخصیت ورزشکاران فوتبالیست ها با پست انتخابی آنان در بازی فوتبال

فایل ورد

219 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چكيده......................................................................................................................... 1

مقدمه.......................................................................................................................... 3

 

فصل اول : ادبیات پژوهش....................................................................................... 5

1-1-موضوع و ادبیات پژوهش....................................................................................... 6

1-1-1-ویژگی های شخصیتی و گرایش ها ی روانی........................................................ 6

1-2-اهمیت ورزش....................................................................................................... 7

1-3-اهداف ورزش....................................................................................................... 8

1-4-اثرات ورزش بر روی طول عمر.............................................................................. 10

1-5-اثرات ورزش بر کیفیت زندگی.............................................................................. 11

1-6-تعریف ورزش..................................................................................................... 11

1-7- تاریخچه مختصر روان شناسی ورزش.................................................................... 13

1-8-روان شناسی ورزشی............................................................................................. 14

1-9-آمادگی روانی چیست........................................................................................... 15

1-10-تعریف شخصیت................................................................................................ 16

1-11-وراثت و محیط.................................................................................................. 18

1-11-1-وراثت.......................................................................................................... 19

1-11-2-محیط........................................................................................................... 20

 

فصل دوم:موضوع پژوهش.................................................................................... 21

2-1-روان شناسی ورزش.............................................................................................. 22

2-2-اهمیت پژوهش.................................................................................................... 24

2-2-1-نیازهای روان شناسی ورزشی............................................................................. 24

2-3-هدف پژوهش..................................................................................................... 27

2-4-تعریف های عملیاتی پژوهش................................................................................. 27

2-5-منش................................................................................................................... 29

2-6-مزاج................................................................................................................... 30

2-7-تعریف شخصیت.................................................................................................. 30

2-8-ماهیت شخصیت.................................................................................................. 33

2-9-یکتایی و وجوه اشتراک........................................................................................ 33

2-9-1-یکتایی............................................................................................................ 33

2-9-2-ساختار........................................................................................................... 34

2-10-سه مؤلفه ی شخصیت......................................................................................... 36

2-10-1-عامل ژنتیکی................................................................................................. 36

2-10-2-وراثت پذیری................................................................................................ 36

2-10-3-عامل محیطی................................................................................................. 37

2-10-4-عامل یادگیری............................................................................................... 38

2-10-5-عامل والدین.................................................................................................. 38

2-10-6-عامل رشد..................................................................................................... 39

2-10-7-عامل هشیاری................................................................................................ 39

2-10-8-عامل ناهشیاری.............................................................................................. 40

2-11-ابزار بکار رفته در پژوهش................................................................................... 43

2-11-1-پرسشنامه شخصیتی شانزده عاملی (P-F)........................................................... 43

2-11-2-تحلیل عاملی.................................................................................................. 43

2-12-فرضیه های پژوهش............................................................................................ 43

 

فصل سوم: بازنگری پیشینه ادبیات........................................................................... 51

3-1-تعریف نظری شخصیت......................................................................................... 52

3-1-1-شخصیت چیست.............................................................................................. 52

3-2-پیشینه شکل گیری نظریه های شخصیت.................................................................. 52

3-2-1-شخصیت و نظریه های مربوط به شخصیت.......................................................... 52

3-3-رشد شخصیت – تأثیر وراثت و محیط.................................................................... 64

3-4-نقش وراثت در تشکیل و تحول شخصیت................................................................ 66

3-5-میزان شیوع اختلال شخصیت................................................................................. 67

3-5-1-شیوع در جمعیت کلی...................................................................................... 67

3-6-نگاهی چند  بر روان شناسان عینی گرا.................................................................... 68

3-6-1-به میان آمدن شخصیت...................................................................................... 68

3-6-2-شخصیت از دیدگاه فروید................................................................................. 69

3-7-دید روان شناسان مدرن علمی امروز........................................................................ 69

3-7-1-سایکوتراپی (psychotherapies).................................................................. 70

3-7-2-نظر مکتب های دیگر روان شناسان در این باره..................................................... 70

3-7-3-ابعاد شخصیت در نظریه ی آیزنگ..................................................................... 71

3-8-وجوه اشتراک..................................................................................................... 72

3-9-پیشینه................................................................................................................. 72

3-10-مطالعات روی دوقلو ها....................................................................................... 73

3-11-شیوهای کنترل دوقلوها....................................................................................... 74

3-12-تعریف نظریه..................................................................................................... 76

3-12-1-ثبات و انعطاف پذیری.................................................................................... 76

3-12-2-وراثت و محیط.............................................................................................. 77

3-12-3-محیط........................................................................................................... 78

3-12-4-محیط فیزیکی................................................................................................ 79

3-12-5-محیط اجتماعی.............................................................................................. 80

3-12-6-تفاوت های فردی.......................................................................................... 81

3-12-7-رشد ونمو...................................................................................................... 82

3-13-شخصیت و ورزش............................................................................................. 83

3-13-1-رفتار نوع  Aو مفهوم خود................................................................................ 83

3-13-2-مفهوم خود.................................................................................................... 84

3-14-پژوهش شخصیت در ورزش و تمرین................................................................... 85

3-15-استراژدی های شناختی و موفقیت......................................................................... 86

3-16-تاریخچه ورزش................................................................................................. 86

3-17-پیشینه ی ورزش................................................................................................. 88

3-17-1-تاریخچه ی ورزش......................................................................................... 88

3-17-2-تاریخچه ی ورزش در کشور هایی که قدمت بیشتری دارند.................................. 90

3-18-تاریخچه فوتبال.................................................................................................. 92

3-19-ورزش.............................................................................................................. 93

3-20-مقدمه ای در رابطه با فوتبال................................................................................. 94

3-21-قابلیت های جسمانی در ورزشکاران..................................................................... 96

3-22-انواع آمادگی در ورزشکاران............................................................................... 97

3-23-ورزش از دیدگاه اسلام....................................................................................... 98

3-24-نیمرخ روانی..................................................................................................... 100

 

فصل چهارم: ابزار پژوهش..................................................................................... 104

4-1-جامعه آماری و روش نمونه برداری........................................................................ 105

4-2-اعتبار و پایایی پرسشنامه PF16............................................................................. 109

4-3-با ثبات، موقر، واقع بین، دارای پختگی عاطفی........................................................ 112

4-4-عوامل (مقیاس) یا رگه های عمقی پرسشنامه 16PF.................................................. 114

4-4-1-عامل A : گرم- سرد........................................................................................ 114

4-4-2-عامل B: باهوش- کم هوش.............................................................................. 116

4-4-3-عامل C: ثبات هیجانی-احساساتی (نوروز گرایی عمومی)..................................... 120

4-4-4-عامل E: سلطه گر (استیلا)- سلطه پذیر (تسلیم)................................................... 121

4-4-5-عامل F: سرزنده (برون گردی)- جدی (درون گردی).......................................... 124

4-4-6-عامل G: وظیفه شناس- مصلحت گرا................................................................. 130

4-4-7-عامل H:جسور-ترسو(درخود فرومانده).............................................................. 131

4-4-8-عامل I: حساس (حساسیت هیجانی)- سرسخت (زمخت)...................................... 132

4-4-9-عامل L: شکاک (گسیخته خویی پارانویاگونه)- زودباور...................................... 133

4-4-10-عامل M: خیال پرداز- اهل عمل..................................................................... 135

4-4-11-عامل N: ملاحظه کار(ظرافت کار)- رک (سادگی بی ظرفیت)........................... 136

4-4-12-عامل O: بیمناک- مطمئن به خود................................................................... 136

4-4-13-عامل Q1: حادثه جو (بنیادگرا)- محافظه کار.................................................... 138

4-4-14-عامل Q2: خودبسنده (خودکفا)- متکی به دیگران............................................. 138

4-4-15-عامل Q3: خویشتن دار- مهار نشده.................................................................. 140

4-4-16-عامل Q4: تنیده (تنش عصبی)- آرمیده............................................................ 141

4-5-روش نمره گذاری............................................................................................... 141

4-6-پایایی پرسشنامه.................................................................................................. 190

 

فصل پنجم:یافته های پژوهش............................................................................... 195

5-1-طرح تحقیق........................................................................................................ 196

5-2-روش اجرا.......................................................................................................... 196

5-3-ملاحظات اخلاقی............................................................................................... 197

5-4-روش تحلیلی داده ها........................................................................................... 197

 

فصل ششم:بحث و نتیجه گیری.............................................................................. 200

6-1-بحث و نتیجه گیری............................................................................................. 201

6-2-پایایی پرسشنامه.................................................................................................. 201

6-3-طرح تحقیق........................................................................................................ 202

6-4-روش اجرا.......................................................................................................... 202

6-5-ملاحظات اخلاقی............................................................................................... 203

6-6-روش تحلیلی داده ها........................................................................................... 203

6-7-بحث و نتیجه گیری............................................................................................. 206

6-8-پایایی پرسشنامه.................................................................................................. 206

6-9-1-فرضیه ی 1..................................................................................................... 209

6-9-2-نتیجه ی فرضیه ی 2........................................................................................ 209

6-9-3-فرضیه3.......................................................................................................... 210

6-9-4-فرضیه ی4...................................................................................................... 210

6-9-5-فرضیه ی 5..................................................................................................... 211

6-9-6-فرضیه ی 6..................................................................................................... 211

6-10-محدودیت ها.................................................................................................... 212

6-11-پیشنهادات........................................................................................................ 213

6-12-خلاصه............................................................................................................ 214

منابع و مآخذ.............................................................................................................. 217

 

فهرست جدول ها و نمودارها

نمودار1 براساس سن آزمودنی ها.................................................................................. 143

جدول 1 طبقه بندی آزمودنی ها براساس سن.................................................................. 143

نمودار2-1-نمودار فراوانی بر اساس پست وسن............................................................... 144

جدول متقاطع 2-1- آزمودنی ها بر اساس پست و سن..................................................... 144

نمودار 2 نمودار فراوانی آزمودنی ها براساس پست.......................................................... 145

جدول 2 طبقه بندی آزمودنی ها براساس پست................................................................ 145

نمودار 3 نمودار فراوانی بر اساس وضعیت...................................................................... 146

جدول3 طبقه بندی آزمودنی ها بر اساس وضعیت تاهل.................................................... 145

نمودار 3-1 نمودار فراوانی آزمودنی ها بر اساس پست و وضعیت تاهل............................... 147

جدول متقاطع 3-1 طبقه بندی آزمودنی ها براساس پست و وضعیت تاهل........................... 147

نمودار 4 نمودار فراوانی آزمودنی ها براساس وضع تحصیلات.......................................... 148

جدول 4  طبقه بندی آزمودنی ها براساس وضع تحصیلات............................................... 148

جدول 4-1-طبقه بندی آزمودنی ها براساس وضع تحصیلات........................................... 149

نمودار 5 طبقه بندی آزمودنی ها براساس وضعیت خدمت................................................. 150

نمودار 5-1 نمودار متقاطع آزمودنی ها براساس پست بازی و وضعیت خدمت                       151

جدول 5-1 طبقه بندی آزمودنی ها براساس پست بازی و وضعیت خدمت........................... 152

نمودار 6 فراوانی آزمودنی ها براساس سابقه بازی............................................................ 153

جدول6 طبقه بندی آزمودنی ها براساس سابقه بازی......................................................... 153

نمودار1-6- نمودار فراوانی آزمودنی ها بر اساس پست و سابقه بازی................................. 154

جدول 6-1 طقه بندی آزمودنی ها براساس پست و سابقه بازی.......................................... 155

نمودار 7 فراوانی آزمودنی ها براساس فرزند چندم خانواده بودن........................................ 156

جدول متقاطع 7 طبقه بندی آزمودنی ها براساس فرزند چندم خانواده................................. 157

نمودار1-7 نمودرا فراوانی آزمودنی ها براساس پست و فرزند چندم خانواده بودن                 158

جدول متقاطع 7-1 طبقه بندی آزمودنی ها براساس پست و فرزند چندم خانواده                   159

نمودار 8 نمودار فراوانی براساس سابقه بازی بازیکنان در لیگ برتر................................... 160

جدول 8 طبقه بندی آزمودنی ها براساس سابقه بازی در لیگ برتر..................................... 160

نمودار1-8 فراوانی آزمودنی ها براساس پست و سابقه بازی در لیگ برتر........................... 161

نمودار 9 فراوانی آزمودنی ها براساس رضایت از پست..................................................... 162

جدول 9 طبقه بندی آزمودنی ها بر اساس رضایت از پست................................................ 162

نمودار 9-1فراوانی آزمودنی ها براساس پست بازی و رضایت از پست فعلی........................ 163

جدول متقاطع 9-1 طبقه بندی آزمودنی ها بر اساس پست و رضایت از پست فعلی                164

نمودار 10 فراوانی آزمودنی ها بر اساس علت پرداختن به بازی فوتبال................................ 165

جدول 10 طبقه بندی آزمودنی ها براساس دلیل بازی....................................................... 165

نمودار 1-10 فراوانی آزمودنی ها بر اساس پست بازی  و علت  پرداختن به بازی فوتبال         166

جدول متقاطع 10-1 طبقه بندی آزمودنی ها بر اساس پست و دلیل بازی............................. 167

نمودار 11 نمودار فراوانی براساس فعالیت فردی از افراد خانواده در زمینه ورزش                   168

نمودار 1-11فراوانی آزمودنی ها براساس پست بازی و فعالیت فردی از افراد خانواده اش       169

جدول 11-1 طبقه بندی آزمودنی ها براساس فعالیت فردی از افراد خانواده در زمینه ورزش   170

نمودار12 طبقه بندی آزمودنی ها براساس تاثیر تماشاگران در روند بازی............................ 171

نمودار 1-12 فراوانی آزمودنی ها براساس نظر بازیکنان پست های مختلف و تاثیر یا عدم تاثیر تماشاگران در روند بازی  172

جدول 12-1 طبقه بندی آزمودنی ها براساس فعالیت فردی از افراد خانواده در زمینه ورزش   172

نمودار 13 فراوانی آزمودنیها براساس اینکه سطح فوتبال خود را چه میدانند......................... 173

جدول 13 طبقه بندی آزمودنی ها براساس بالاترین سطح فوتبال ....................................... 174

نمودار1-13 فراوانی آزمودنی ها براساس پست بازی و بالاترین سطح فوتبال...................... 174

نمودار هیستوگرام فراوانی ویژگی های شخصیت............................................................. 175

جدول 14 آمار توصیفی ویژگی های شخصیت .............................................................. 176

جدول 15-1عوامل تشکیل دهنده ویژگی های شخصیت.................................................. 177

جدول 16 ویژگی های شخصیت با پست آزمودنی ها...................................................... 178

جدول 17 آماره آزمون میزان خونگرمی دروازه بانان با مدافعان......................................... 178

جدول 18 چکیده محاسبات آماری ابعاد فرضیه 1............................................................ 179

جدول 19 ویژگی های شخصیت با پست آزمودنی ها فرضیه2........................................... 180

جدول 20 چکیده محاسبات آماری ابعاد فرضیه 2............................................................ 181

جدول 21 ویژگی های شخصیت با پست آزمودنی ها فرضیه 3.......................................... 182

جدول 22 چکیده محاسبات آماری ابعاد فرضیه 3............................................................ 183

جدول 23 ویژگی شخصیت با پست آزمودنی ها فرضیه 4................................................. 184

جدول 24 چکیده محاسبات آماری فرضیه 4................................................................... 185

جدول 25 ویژگی های شخصیت با پست آزمودنی ها فرضیه  5......................................... 186

جدول 26 چکیده محاسبات آماری ابعاد فرضیه 5............................................................ 187

جدول 27 ویژگی های شخصیت با پستآزمودنی ها فرضیه 6............................................. 188

جدول 28 چکیده محاسبات آماری ابعاد فرضیه 7............................................................ 189

جدول دروازه بان ها.................................................................................................... 191

جدول مدافع ها........................................................................................................... 192

جدول هافبک ها......................................................................................................... 193

جدول فورواردها 194