حراج بررسی فعالیت های ورزشی در رشته تربیت بدنی از نظر اسلام و قرآن در بین دانشجویان دختر دانشگاه نمایش بزرگتر

بررسی فعالیت های ورزشی در رشته تربیت بدنی از نظر اسلام و قرآن در بین دانشجویان دختر دانشگاه

فایل ورد

65 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بیان مسأله.................................................................................................................... 2

اهمیت و ضرورت پژوهش .......................................................................................... 3

هدف پژوهش ............................................................................................................. 4

سوال پژوهش ............................................................................................................. 4

فرضیه پژوهش ........................................................................................................... 5

تعاریف اصطلاحات پژوهش ........................................................................................ 5

 

فصل دوم:ادبیات پژوهش

ورزش در لغت و تاريخچه ورزش................................................................................ 8

ورزش از ديدگاه ائمه اطهار (س) و علما........................................................................ 9

ورزش و اهميت هاي آن............................................................................................. 13

ورزش در قرآن........................................................................................................... 16

اهميت و جايگاه ورزش............................................................................................... 20

اهميت اخلاق ورزش و ورزشكار................................................................................. 22

انواع ورزش در اسلام.................................................................................................. 22

ويژگى هاى ورزشكار مسلمان...................................................................................... 24

بايدهاى اخلاقى.......................................................................................................... 24

رابطه ي ورزش و عبادت ........................................................................................... 32

روزه و ورزش............................................................................................................ 34

اثرات روانی ورزش..................................................................................................... 35

ورزش و تقریر معصوم ............................................................................................... 37

توصیه و دیدگاه مراجع وعلمای دین پیرامون ورزش..................................................... 42

 

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماري .............................................................................................................. 47

نمونه‌گيري ................................................................................................................. 47

روش نمونه‌گيري ........................................................................................................ 47

طرح پژوهش ............................................................................................................. 47

مكان پژوهش ............................................................................................................ 47

تجزيه و تحليل داده‌ها ................................................................................................ 48

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

آمار استنباطی ............................................................................................................. 52

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری ................................................................................................................ 54

پیشنهادات ................................................................................................................. 55

محدودیت ها.............................................................................................................. 56

فهرست منابع ............................................................................................................. 57