حراج بررسی میزان پرخاشگری بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار نمایش بزرگتر

بررسی میزان پرخاشگری بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

فایل ورد

53 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

چکیده ......................................................................................................................... ز

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه........................................................................................................................... 2

بيان مسئله...................................................................................................................... 3

اهميت و ضرورت تحقيق................................................................................................ 4

اهداف پژوهش.............................................................................................................. 4

فرضيه تحقيق................................................................................................................. 4

نوع و روش تحقيق......................................................................................................... 4

 

فصل دوم : ادبیات پژوهش

تعریف پرخاشگری........................................................................................................ 7

انواع پرخاشگری........................................................................................................... 7

دیدگاه های مختلف درباری  پرخاشگری......................................................................... 8

نقش رسانه های همگانی در آموزش پرخاشگری............................................................... 9

کنترل پرخاشگری......................................................................................................... 11

پیشینه تحقیق................................................................................................................. 18

تحقیقات خارج از کشور................................................................................................. 18

تحقیقات داخل کشور..................................................................................................... 20

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه........................................................................................................................... 25

متغیرهای پژوهش........................................................................................................... 25

جامعه و نمونه آماري...................................................................................................... 25

ابزار پژوهش................................................................................................................. 26

روش جمع آوري اطلاعات............................................................................................. 27

روش هاي آماري........................................................................................................... 28

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

آزمون Tتست............................................................................................................... 36

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه........................................................................................................................... 45

بحث و بررسي يافته هاي تحقيق....................................................................................... 46

پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق......................................................................................... 47

پيشنهادهايي به محققين ديگر........................................................................................... 47

منابع............................................................................................................................. 49

ضمائم.......................................................................................................................... 51