حراج ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن نمایش بزرگتر

ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن

فایل ورد

89 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطا لب

 

عنوان                                                                                                                                                                          صفحه     

 

چکیده........................................................................................................................................................................         1

فصل اول : كليات تحقيق

1.1مقد مه..................................................................................................................................................................        3

1-2. تعريف مسئله و بيان موضوع تحقيق....................................................................................................................         3

1-3 . تعاريف كليدي ................................................................................................................................................          4

1-4 .ضرورت انجام تحقيق ........................................................................................................................................          4

1-5. سوالات تحقيق...................................................................................................................................................          5

1-6. فرضيات تحقيق .................................................................................................................................................          5

1-7. اهداف اساسي از انجام تحقيق............................................................................................................................         6

1-8 . نتايج مورد انتظار پس از انجام تحقيق................................................................................................................         6

1-9. جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق.....................................................................................................................         6

1-10. روش تحقيق...................................................................................................................................................       6

1-11. روش و ابزار گردآوري اطلاعات....................................................................................................................        6

1-12-1. تحقيقات داخلي......................................................................................................................................           6

1-12-2. تحقيقات خارجي..................................................................................................................................             7

فصل دوم : ادبيات تحقيق

هشت

2-1. ارزيابي عملكرد.................................................................................................................................................        11

2-1-1.تعاريف..........................................................................................................................................................        11

2-1-2. ديدگاه هاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد...............................................................................................        12

2-1-3. تاريخچه ارزيابي عملكرد..............................................................................................................................        12

2-1-3-1. ارزيابي عملكرد در ايران..........................................................................................................................        13

2-1-4. ضرورت و اهميت ارزيابي عملكرد...............................................................................................................        13

2-1-5. ويژگي هاي نظام ارزيابي عملكرد سازماني كار آمد.....................................................................................        14

2-2. مدل هاي ارزيابي عملكرد.................................................................................................................................        14

2-2-1. مدل هاي اندازه گيري عملكرد......................................................................................................................     14

2-2-1-1. مدل سينك و تاتل....................................................................................................................................        15

2-2-1-2. ماتريس عملكرد(1989).......................................................................................................................        16 
2-2-1-3. هرم عملكرد(1991) ............................................................................................................................        16

2-2-1-4. تحليل ذي نفعان(2001)...........................................................................................................................      17

2-2-1-5. چارچوب مدوري و استيپل(2000).......................................................................................................         18

2-2-1-6. الگوي فيشر براي ارزيابي عملكرد.........................................................................................................         19

2-2-2-7. كارت امتيازي متوازن...................................................................................................................................19

2-2-1-8. مدل تعالي سازماني اروپا....................................................................................................................... ......20

2-2-1-9-مدل دمينگ.......................................................................................................................................... .....   21

2-2-1-10. مدل مالكولم بالدريج..........................................................................................................................        21

2-2-1-11. مدل تعالي در كسب وكار..................................................................................................................         21   2-3. بررسي سيستم ارزيابي عملكرد وانتخاب مناسب ترين سيستم.........................................................................         22

نه

2-3-1. دلايل انتخاب كارت امتيازي متوازن.......................................................................................................          23

2-4. معرفي مدل كارت امتيازي متوازن........................................................................................................              25

2-4-1. روش امتيازي متوازن به عنوان يك سيستم ارزيابي عملكرد................................................................            28

2-4-2.منظرهاي روش امتيازي متوازن.............................................................................................................          28

2-4-2-1. منظر مالي ......................................................................................................................................          29

2-4-2-2. منظر مشتري...................................................................................................................................          29

2-4-2-3. منظر فرايندهاي داخلي كسب  و كار.............................................................................................            29

2-4-2-4.منظر يادگيري و رشد.....................................................................................................................           30

2-4-3. روش ارزيابي متوازن به عنوان يك سيستم ارزيابي عملكرد...............................................................            30

2-4-4. چرا استراتژي ها در عمل پياده نمي شوند؟...........................................................................................         31

2-4-4-1.مانع مربوط به عدم انتقال استراتژي...............................................................................................             32

2-4-4-2. مانع مربوط به عدم  هم سويي كاركنان با استراتژي......................................................................             32

2-4-4-3. مانع مربوط به عدم تعهد مديريت ارشد.......................................................................................              33

2-4-4-4.مانع مربوط به عدم تخصيص منابع لازم........................................................................................              33

2-4-5.بر طرف كردن موانع اجراي استراتژي به كمك روش ارزيابي متوازن....................................................         33

2-4-5-1. بر طرف كردن مانع مربوط به انتقال استراتژي.............................................................................              33

2-4-5-2. برطرف كردن مانع مربوط به عدم هم سويي كاركنان.............................................................. .               34

2-4-5-3 . بر طرف كردن مانع مربوط به عدم تخصيص منابع لازم..............................................................             34

2-4-5-4. برطرف كردن مانع مربوط به عدم تعهد مديريت ارشد.................................................................            35

2-4-6. توازن در ارزيابي متوازن.................................................................................................................            35

2-4-6-1. توازن بين سنجه هاي مالي و غير مالي..........................................................................................           35


2-4-6-3. توازن بين اهداف بلند مدت و كوتاه مدت......................................................................................       362-4-6-2.  

توازن بين ذي نفعان داخلي و خارجي..........................................................................................          35

2-4-6-4. توازن بين شاخص هاي هادي و توابع عملكرد................................................................................       36

2-4-7. نقشه استراتژي...................................................................................................................................       36

2-4-7-1. وجوه نقشه استراتژي.....................................................................................................................       38

2-5.سيستم جامع مديريتي كارت امتيازي متوازن...........................................................................................        39

2=5=1. سيستم جامع مديريت كارت امتيازي متوازن براي متصل ساختن استراتژي به عمليات.........................         39

2-5-1-1. مرحله نخست : تنظيم استراتژي.............................................................................................                 39

2-5-1-2. مرحله دوم :برنامه ريزي استراتژيك..................................................................................                   41

2-5-1-3. مرحله سوم : هم سويي سازمان با استراتژي........................................................................                   42

2-5-1-4. مرحله چهارم:برنامه ريزي عمليات....................................................................................                   42 

2-5-1-5. مرحله پنجم:كنترل،نظارت و يادگيري.........................................................................                        43 

2-5-4-6. مرحله ششم :سنجش و ساز گار كردن استراتژي...............................................................                    43

2-5-2. سنگ بناي موفقيت..............................................................................................................                    43 

2-5-3. حمايت مديريت ارشد..........................................................................................................                   43

2-5-3. مديريت پروژه......................................................................................................................                     44   

 

 

فصل سوم: روش تحقيق 

1-3. بيان مسئله و هدف پژوهش  ......  ..............................................................................................................48   

3-3. تاريخچه بيمه ايران.................................................................................................  .........................  .......49 

3-5.جمعيت آماري ................................................................................................... .............................      523-4.

وظايف و اختيارات.....................................................................................................   .............               52

3-6. شيوه نمونه گيري.................................................................................................  ..........................      52

3-7. روش محاسبه حجم نمونه..................................................................................... ......   . ...............      52

3-8. محاسبات مربوط به پژوهش................................................................................ ...........................      53

3-9.فرضيه ها................................................................................................................ .......................       58

3-9-1. آزمون فرض وجه مالي .................................................................................... ........................      58         

3-9-2.آزمون فرض وجه مشتري.......................................................................................................          59    

3-9-3.آزمون فرض وجه فرايندهاي داخلي........................................................................  ...............         60

3-9-4. آزمون فرض وجه رشد ويادگيري......................................................................... ...................       60

3-10. نتايج آزمون مربوط به چهار وجه كارت امتيازي متوازن........................................... .  .............           61     

3-11. نتايج پس از فرضيه ها.......................................................................................................................    61   

3-12. ويژگي هاي فردي و اجتماعي نمونه.................................................................................................      63 

3-12-1. جنسيت افراد جامعه...................................................................................................................        63

3-12-2. سطح تحصيلات.......................................................................................................................         64

3-12-3.ميزان سن.....................................................................................................................................      64

3-12-4. سابقه كاري ...............................................................................................................................       66

فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات

4-1. مقدمه...............................................................................................................  ..........................          68

4-2. برنامه پياده سازي اهداف استراتژيك..........................................................................................             68

4-3. پيشنهادات................................................................................................................ ......................       70

4-4. پيشنهادات كاربردي........................................................................................................................       71

5-4. نتيجه گيري....................................................................................................................................        71

5-4. منابع.................................................................................................................................................    73