حراج بررسی کنترل کیفیت شرکت پلاستیک سازی نمایش بزرگتر

بررسی کنترل کیفیت شرکت پلاستیک سازی

فایل ورد

99 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بیان مسأله.................................................................................................................... 2

ضرورت و اهمیت پژوهش............................................................................................. 3

معرفي سازمان............................................................................................................... 5 

معرفي سيستم کار......................................................................................................... 8

منظوراز کيفيت چيست................................................................................................... 9

تعريف کنترل کيفيت.................................................................................................... 9

ضرورت مطالعه سيستم................................................................................................. 10

اهداف تحقيق............................................................................................................. 11

بيان فرضيه ها.............................................................................................................. 11

تعريف مفاهيم واصطلاحات.......................................................................................... 12

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مفهوم کيفيت............................................................................................................... 16

عناصر اصلي تشکيل دهنده کيفيت................................................................................. 16

مفهوم کنترل کيفيت..................................................................................................... 17

توسعه تاريخچه کنترل کيفيت........................................................................................ 17

فاکتورهاي موثر در کنترل کيفيت.................................................................................. 18

عناصر اساسي تشکيل دهنده کيفيت................................................................................ 19

بازرسي....................................................................................................................... 21

تفاوت ما بين استاندارد و مشخصات فني......................................................................... 23

کنترل کيفيت جامع...................................................................................................... 26

مراحل اساسي کنترل کيفيت جامع................................................................................. 28

شرح وظايف مدير کنترل کيفيت.................................................................................... 32

شرح وظايف مهندسي کنترل کيفيت............................................................................... 33

شرح وظايف واحدهاي اندازه گيري............................................................................... 34

قانون کيفيت................................................................................................................ 42

نظريات دانشمندان........................................................................................................ 44

مفاهيم استاندارد و ISO................................................................................................ 53

آشنايي با مفاهيم کنترل کيفيت...................................................................................... 62

پیشینه کنترل کيفيت..................................................................................................... 64

 

فصل سوم: روش اجراي سيستم کنترل کيفيت در شرکت توليدي و صنعتي نور آوران

هدف......................................................................................................................... 67

محدوده کاري............................................................................................................. 67

تعریف........................................................................................................................ 67

نظام کليات................................................................................................................. 69

مراجع......................................................................................................................... 70

خط مشي کيفيت.......................................................................................................... 70

عملکرد دستگاه ها....................................................................................................... 71

سوال هاي پژوهش و فرضيه ها....................................................................................... 74

 

فصل چهارم:روش‌هاي افزايش کيفيت کالا و خدمات

مقدمه......................................................................................................................... 78

توصيف داده ها........................................................................................................... 80

تحليل داده ها.............................................................................................................. 86

محاسبات  هزينه اي ناشي از تغيير وضعيت خط توليد........................................................ 88

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری................................................................................................................. 91

معرفي سيستم پيشنهادي................................................................................................. 93

راه کارهاي بهبود کيفيت در شرکت پورنا....................................................................... 95

مسئوليت مديريت......................................................................................................... 96

سوابق کيفيت.............................................................................................................. 98

وضعيت بازرسي و آزمون.............................................................................................. 99

دلايل تغيير خط توليد از عرضي به طولي........................................................................ 100

منابع و ماخذ       102