حراج فناوری های نوین در تجاری سازی بسته بندی مواد غذایی نمایش بزرگتر

فناوری های نوین در تجاری سازی بسته بندی مواد غذایی

فایل ورد

97 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                               صفحه

 

 چکیده..................................................................................................................... 1

 

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1 مقدمه................................................................................................................ 3

1-2 بیان مسأله .................................................................................................... 4

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش ................................................................................... 5

1-4 هدف پژوهش ...................................................................................................... 6

1-5 سوال پژوهش..................................................................................................... 6

1-6 فرضیه پژوهش ................................................................................................. 7

1-7 مفاهیم پژوهش................................................................................................ 7

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1  واکنش میوه و سبزیجات تازه به اتمسفر اصلاح شده........................... 10

2-1-1 تحمل نسبی به غلظت های کم اکسیژن و بالای دی اکسید کربن......... 10

2-2 ایجاد و حفظ جو............................................................................................. 11

2-2-1  اصلاح فعال.................................................................................................. 11

2-2-1-1 جاذب های اکسیژن.................................................................................. 11

2-2-1-2  جاذب های دی اکسید کربن................................................................... 11

2-2-1-3 جاذب های اتیلن..................................................................................... 11

2-2-2  اصلاح غیر فعال......................................................................................... 12

2-3 ویژگی های فیلم و نفوذ پذیری............................................................... 16

2-4  تعادل غلظت گاز.......................................................................................... 17

2-5 عوامل خارجی................................................................................................. 18

2-6 موقعیت کنونی و چشم انداز بسته بندی اتمسفر اصلاح شده.............. 19

2-7  مدلسازی اصلاح اتمسفر درون یک بسته.................................................... 19

MVTR 8 -2  سرعت انتقال بخار آب به صورت میلی لیتر/ روز/ مترمربع / مایل           20

2-9 فیلم های پلاستیکی قابل انعطاف برای بسته بندی اتمسفر اصلاح شده        22

2-10 عناصر حیاتی از یک مدل بسته بندی..................................................... 24

2-11 نیاز های پژوهشی آینده......................................................................... 28

2-12 بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای گوشت....................................... 30

2-13 رنگ زمینه.................................................................................................... 31

2-14 نقش گازها.................................................................................................... 31

2-15 طیور............................................................................................................... 33

2-16 ماهی............................................................................................................... 33

2-17 مونوکسید کربن ......................................................................................... 34

 

2-18 استفاده از گاز آرگون در بسته بندی بسته بندی اتمسفر اصلاح شده گوشت       37

2-19 ترکیبی از فرآیندها یا مواد افزودنی همراه با  بسته بندی اتمسفر اصلاح شده         39

2-20 بسته بندی برای فرآوری غیر حرارتی مواد غذایی........................ 41

2-21 فرآوری غیر حرارتی مواد غذایی......................................................... 42

2-22 بسته بندی های ماکروویو پذیر فعال................................................. 44

2-22-1 محافظ............................................................................................................ 44

2-22-2 اصلاح میدان ............................................................................................. 44

HPP3-22-2 ...................................................................................................................... 17

2-23 پرتودهی ....................................................................................................... 48

2-24 نور پالسی شده............................................................................................ 49

2-25 بسته بندی برای غذاهای فرآوری شده به روش های غیر حرارتی. 49

PEF 1-25-2.................................................................................................................. 50

HPP 2-25-2..................................................................................................................... 51

2-25-3 پرتودهی.................................................................................................... 53

2-25-4 نورپالسی شده......................................................................................... 55

 

 

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1 روش بررسی...................................................................................................... 57

 

فصل چهارم: نتایج و بحث ها

4-1 بررسی  نمونه های تجاری شده....................................................................... 66

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری.................................................................................................... 78

5-2 بسته بندی های ماکروویو پذیر غیر فعال.......................................... 79

5-3  اشکال و اندازه ها.................................................................................... 80

5-4 پیشنهادات..................................................................................................... 80

5-5 پژوهش های آینده......................................................................................... 85

منابع و مأخذ...................................................................................................... 87