حراج نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي نمایش بزرگتر

نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

فایل ورد 

79 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

مقدمه.................................................................................................................. 1

فصل اول :طرح تحقیق

1-1-عنوان كامل پژوهش...................................................................................... 4

1-2-هدف پژوهش.............................................................................................. 4

1-3-اهميت مسئله................................................................................................ 4

1-4-فرضيه هاي پژوهش...................................................................................... 5

1-5-تعريف علمي متغيرهاي مورد بررسي............................................................... 5

1-6-مشخص كردن نقش متغيرها........................................................................... 5

1-7-طرح پژوهش............................................................................................... 6

1-8-جامعه و گروه نمونه مورد بررسي.................................................................... 6

1-9-روش نمونه برداري....................................................................................... 6

1-10-ابزار گرد آوري داده ها............................................................................... 6

1-11-روش تجزيه و تحليل داده ها........................................................................ 7

 

فصل دوم :بررسی ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه.......................................................................................................... 9

2-2-تاریخچه کشاورزی....................................................................................... 11

2-3-نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه................................................................. 13

2-4-نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال.............................................. 15

2-5-اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید................................................................... 18

2-6-ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد                              20

2-7-اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی....................................... 22

2-8-اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت............................................................... 23

2-9-مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده.................................. 25

2-10-معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی                       27

2-11-نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی..................................................... 28

2-12-وضعیت کلی کشاورزی در کشور................................................................. 29

2-13-موقعیت جغرافیایی ایران............................................................................... 30

2-13-1-عوامل مؤثر در تنوع آب و هوایی کشور ما................................................. 31

2-14-سیاست های کشاورزی دولت...................................................................... 33

2-15-نگاهی به استان خوزستان............................................................................. 37

2-16-خاک شناسی............................................................................................. 39

2-16-1-خاک چیست......................................................................................... 39

2-16-2-شناسایی خاک در ایران.......................................................................... 41

2-16-3-پروفیل خاک......................................................................................... 44

2-16-4-بافت خاک............................................................................................ 45

2-16-5-ساختمان خاک...................................................................................... 45

2-16-6-اجزای معدنی خاک................................................................................ 45

2-16-7-هوموس................................................................................................. 46

2-16-8-ذرات فعال خاک................................................................................... 47

2-17-انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها...................................................... 48

2-17-1-زمین های آهک دار............................................................................... 48

2-17-2-زمین های بدون آهک............................................................................. 49

2-18-واکنش خاک ( قلیائیت یا اسیدیت خاک ).................................................... 50

2-18-1-اصلاح خاک های اسیدی – شور و خاکهای قلیا........................................ 51

2-19-مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک.............................................................. 52

 

 

فصل سوم: روش تحقيق

3-1-مقدمه.......................................................................................................... 54

3-2-روش تحقيق................................................................................................ 55

3-3-مزايا و معايب مكانيزه كردن مراحل كشاورزي................................................. 56

3-4-توجيه اقتصادي مكانيزاسيون........................................................................... 60

3-5-مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاه ها................................................... 61

3-6-جامعه آماري................................................................................................ 62

3-7-منابع اطلاعات.............................................................................................. 63

 

فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها

4-1-جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها................................................. 65

4-1-1-ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون........................................................... 66

4-2-بررسي فرضيه ها.......................................................................................... 67

4-3-تحليل يافته هاي مصاحبه اي........................................................................... 69

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتيجه گيري و پيشنهادات............................................................................... 70

5-2-پيشنهادات................................................................................................... 75

5-3-ساير پيشنهادات............................................................................................ 77

فهرست منابع........................................................................................................ 80