پایان نامه بررسی رابطه ی سبک های یادگیری و مهارت های مقابله با استرس
search
  • پایان نامه بررسی رابطه ی سبک های یادگیری و مهارت های مقابله با استرس

پایان نامه بررسی رابطه ی سبک های یادگیری و مهارت های مقابله با استرس

25,000 تومان
بدون مالیات

فایل ورد

80 برگ 

تعداد
موجود است

 

سیاست امنیتی

 

سیاست ارسال

 

سیاست بازگشت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

 

چکیده1

فصل اولکلیات تحقیق

1-1مقدمه :3

1-2بیان مسئله :5

1-3 اهداف پژوهش :8

1-3-1هدف کلی :8

1-3-2هدف فرعی :8

1-5 فرضیه های پژوهش :8

1-6 اهمیت و ضرورت پژوهش :9

1-7 تعاریف نظری :9

1-7-1تعریف مفهومی:10

1-7-2تعاریف عملیاتی :10

فصل دوممروری برتحقیقات پیشین و مبانی نظری تحقیق

2-1پیشینه تحقیق.. 13

2-2مفهوم استرس :25

2-2-1 استرس به عنوان پاسخ درونی :28

2-3 مقابله با استرس :30

2-3-1 انواع روشهای مقابله:31

2-3-2شیوه های مقابله :32

2-3-3 اقدامات در جهت کنترل استرس :32

2-3-4 منابع لازم برای مبارزه با استرس :38

2-4 ادبیات نظری :38

2-5-1 راههای مقابله با استرس از دیدگاه پزشکی :40

2-5-2 دیدگاه روانشناسی :43

2-5-2-1شخصیت نوع اول :43

2-5-2-2دومین نوع شخصیت :43

2-5-2-3 سومین نوع شخصیت :44

2-5-3 مقابله با استرس از نظر دیدگاه فولکمن و لازاروس:44

2-5-3-1 انواع روشهای مقابله از نظر فولکمن و لازاروس:45

فصل سومروش تحقیق

3-1مقدمه. 48

3-2روش تحقیق.. 48

3-3جامعه آماری.. 48

3-4 روایی و پایایی تحقیق.. 48

3-5 ابزار اندازه گیری.. 49

3-5-1پرسشنامه شیوه های مقابله ای (یا CSQ):49

3-5-2پرسشنامه کیفیت زندگی 36-SF:50

فصل چهارمتجزیه و تحلیل یافته ها

4-1بحث و تحلیل در یافته ها52

4-2یافته ها52

فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات

5-1نتیجه گیری.. 59

5-2پیشنهادات :62

5-3محدودیت ها :62

پیوست

منابع و ماخذ

فهرست منابع. 71

فهرست منابع انگلیسی.. 73