• حراج!
بررسی سبک های فرزند پروری و تحصیلات والدین بر  عزت نفس کودکان
search
  • بررسی سبک های فرزند پروری و تحصیلات والدین بر  عزت نفس کودکان

پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و تحصیلات والدین بر عزت نفس کودکان

25,000 تومان
بدون مالیات

فایل ورد

70 برگ

تعداد
موجود است

 

سیاست امنیتی

 

سیاست ارسال

 

سیاست بازگشت

فهرست:

 

فصل اول..................................................................................................................................................................................1

مقدمه    ................................................................................................................................................................................2

بیان مسئله ............................................................................................................................................................................4

اهمیت و ضرورت پژوهش...................................................................................................................................................6

اهداف پژوهش.......................................................................................................................................................................8

فرضیه ها ی پژوهش............................................................................................................................................................8

متغیرهای پژوهشی...............................................................................................................................................................9

تعاریف مفهومی.....................................................................................................................................................................9

تعاریف عملیاتی...................................................................................................................................................................10

فصل دوم..............................................................................................................................................................................11

فرزند پروری.........................................................................................................................................................................13

منظومه خانوادگی...............................................................................................................................................................18

ساختار خانواده...................................................................................................................................................................20

رابطه با سایر کودکان .......................................................................................................................................................23                                                                  

شیوه های فرزند پروری....................................................................................................................................................24

شیوه های سهل گیر.........................................................................................................................................................25

شیوه های مستبد..............................................................................................................................................................25

الگوهای تربیتی سالم و ناسالم........................................................................................................................................27

ابعاد شیوه های فرزند پروری...........................................................................................................................................29

نگرش والدین در تربیت فرزندان.....................................................................................................................................29

اقتدارو نفوذ والدین در خانواده و فواید آن...................................................................................................................30

طبقه ی اجتماعی و سبک فرزندپروری........................................................................................................................30

فرهنگ فرزند پروری.........................................................................................................................................................31

عزت نفس ...........................................................................................................................................................................32

چگونگی شکل گیری عزت نفس....................................................................................................................................35

تصویر سازی ذهنی............................................................................................................................................................36

حافظه ..................................................................................................................................................................................36

ابعاد عزت نفس....................................................................................................................................................................37

عوامل موثر برعزت نفس در آموزشگاه...........................................................................................................................37

نشانه های عزت نفس........................................................................................................................................................39

عزت نفس و پیشرفت تحصیلی.......................................................................................................................................40

چرخه ی عزت نفس بالا....................................................................................................................................................41

چرخه باطل عزت نفس پایین...........................................................................................................................................43

پیشرفت تحصیلی...............................................................................................................................................................44

سن تقویمی ورود به مدرسه............................................................................................................................................44

تحصیلات والدین و سبکهای فرزند پروری...................................................................................................................46

توجه به عزت نفس در کودکان.......................................................................................................................................47

حقایقی درباره ی عزت نفس............................................................................................................................................48

پیشینه ی پژوهشی.............................................................................................................................................................49

فصل سوم............................................................................................................................................................................51

مقدمه ................................................................................................................................................................................52

جامعه آماری.....................................................................................................................................................................52

 

 

نمونه آماری.........................................................................................................................................................................52

ابزار اندازه گبری.................................................................................................................................................................53

روش پژوهشی.....................................................................................................................................................................56

فصل چهارم ........................................................................................................................................................................57

مقدمه ..................................................................................................................................................................................58

آمار توصیفی......................................................................................................................................................................59

آمار استنباطی.....................................................................................................................................................................62

فصل پنجم............................................................................................................................................................................67

محدودیتهای پژوهش .......................................................................................................................................................70

پیشنهادهای پژوهش..........................................................................................................................................................71

پیشنهادهای کاربردی........................................................................................................................................................71

منابع ....................................................................................................................................................................................72

ضمیمه..................................................................................................................................................................................74