• حراج!
عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان شهرستان
search
  • عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان شهرستان

پایان نامه بیان مشکلات و کمبودهای شهر و ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان شهرستان

25,000 تومان
بدون مالیات

فایل ورد

81 برگ

تعداد
موجود است

 

سیاست امنیتی

 

سیاست ارسال

 

سیاست بازگشت

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق 6
1-1: مقدمه 6
1-2: طرح مسأله 6
1-3: تعاریف نظری و عملیاتی مشارکت اجتماعی Error! Bookmark not defined.
1-4: بیگانگی اجتماعی و سیاسی Error! Bookmark not defined.
1-5: تعلق اجتماعی Error! Bookmark not defined.
1-6: اعتماد اجتماعی Error! Bookmark not defined.
1-7: تقدیر گرایی Error! Bookmark not defined.
1-8: فرآیند تعلیم و تربیت Error! Bookmark not defined.
1-9: رسانه های گروهی Error! Bookmark not defined.
1-10: طبقه اجتماعی Error! Bookmark not defined.
فصل دوم: پیشینه تحقیق 19
2-1: ادبیات و پیشینه 19
2-2: پیشینه تحقیق داخلی 23
2-3: پیشینه تحقیق خارجی 26
2-4: مباني نظري پژوهش 28
2-5: انواع مشارکت از لحاظ موضوع 34
2-6: مشارکت به‌عنوان وسیله یا هدف 37
2-7: کارکردهای مشارکت 38
2-8: موانع مشاركت 39
2-9: رابطه مشارکت با توسعه 40
2-10: مشارکت و جامعه مدنی 41
2-11: مشارکت و دموکراسی 42
2-12: دیدگاه‌های نظری موجود 42
2-13: نظریه توانا سازی 44
2-14: چارچوب نظري 50
2-15: فرضیه های تحقیق 56
فصل سوم: روش تحقیق 59
3-1: روش تحقیق 59
3-2: تحقيق پيمايشي 60
3-3: روش هاي تحقيق آزمايشي 60
3-4: روايي و اعتبار 62
3-5: روش تجزيه و تحليل داده ها 62
3-6: نرم افزار SPSS 63
3-5: روش نمونه گیری، جامعه آماری 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 65
4-1: تجزیه و تحلیل داده ها 65
4-1-1: تجزیه و تحلیل توصیفی 65
4-1-2: تجزیه و تحلیل استنباطی 65
4-2: الف: توصیفی اجمالی از نمونه مورد مطالعه 65
4-3: ب: آزمون فرضيه ها 68
4-4: ج:آزمون فرضیات فرعی 72
فصل پنجم: نتایج 76
5-1: خلاصه بحث و نتیجه گیری 76
5-2: پیشنهادات کلی 79
منابع 81